مقدمه

بهترین روش برای تضمین کیفیت آب آشامیدنی اجرای سیستم مدیریت جامع و یکپارچه با همکاری کلیه ارگانهای ذیربط می باشد . رویکرد جدید سازمانی جهانی بهداشت برای دستیابی به این هدف اجرای برنامه ایمنی آب می باشد.محدوده اجرای برنامه ایمنی آب آشامیدنی کل سیستم تامین آب آشامیدنی از حوزه آبگیر تامصرف را شامل می شود . اهداف برنامه ایمنی آب آشامیدنی مطمئن شدن از کیفیت آب آشامیدنی براساس مدیریت خطر است که عبارتند از : پیشگیری از آلودگی منبع آب آشامیدنی ، تصفیه آب برای کاهش یا حذف آلودگی برای رسیدن به استانداردها ، پیشگیری از آلودگی مجدد آب در مدت ذخیره سازی ، توزیع و مصرف .

با توجه به اهداف برنامه ایمنی آب آشامیدنی لازم است تمامی سازمانهای مسئول و تاثیر گذار برای دستیابی به اهداف برنامه ایمنی آب آشامیدنی مشارکت فعال داشته باشند .

سازمان جهانی بهداشت مقدمات لازم برای اجرای برنامه ایمنی آب آشامیدنی درکشورهای حوزه مدیترانه شرقی رااز سال 2006-2007 آغازنموده و کشور ایران در کنار کشورهای اردن وعمان جزو کشورهای پیشرو درجهت فراهم نمودن مقدمات برنامه ایمنی آب آشامیدنی می باشد .

باتوجه به بند 7 بیانیه امان ( اجلاس اجرای برنامه ایمنی آب برای تضمین کیفیت و پایداری سیستم های تامین آب آشامیدنی درمنطقه مدیترانه شرقی ) ، بخشهای بهداشت کشورهای منطقه مسئولیت هماهنگی بین بخشی بین سازمانها و تصمیم گیرندگان موثر در مدیریت کیفیت آب آشامیدنی را برای توسعه و تسهیل اجرای برنامه ایمنی آب بعهده دارند. لذا کمیته راهبری برنامه ایمنی آب آشامیدنی کشور به منظور راهبری اجرای برنامه درمرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد .

 برنامه ایمنی آب آشامیدنی