برچسب شده با

برچسب شده با همه‌گیری وبا

شرايط مطلوب براي همه‌گيري وبا

صفحات/ شرايط مطلوب براي همه‌گيري وبا

                           
      شرايط مطلوب براي همه‌گيري وبا
يکشنبه 19 تير 1390
ضميمه 7 – شاخص‌هاي ارزيابي ميزان آمادگي در برابر همه‌گيري

صفحات/ ضميمه 7 – شاخص‌هاي ارزيابي ميزان آمادگي در برابر همه‌گيري

                           
      ضميمه 7 – شاخص‌هاي ارزيابي ميزان آمادگي در برابر همه‌گيري
يکشنبه 19 تير 1390
تهيه برنامه پاسخ فوري به همه‌گيري وبا

صفحات/ تهيه برنامه پاسخ فوري به همه‌گيري وبا

                           
      تهيه برنامه پاسخ فوري به همه‌گيري وبا
يکشنبه 19 تير 1390
برنامه‌ ريزي تداركات و مسئوليت‌هاي كارمندان

صفحات/ برنامه‌ ريزي تداركات و مسئوليت‌هاي كارمندان

                           
      برنامه‌ ريزي تداركات و مسئوليت‌هاي كارمندان
يکشنبه 19 تير 1390