برنامه مقابله با سروصدا در محیط کار

هدف كلي

تامین محیط کار سالم از طریق ساماندهي و بهینه سازی فعاليتهاي بهداشت حرفه اي درزمينه شناسايي ، ارزشيابي و کنترل صدای زیان آور در محيط كار

اهداف اختصاصي

  1. ارتقاي سطح آگاهي و توانمند سازی کلیه كارشناسان عوامل فیزیکی معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مرتبط با برنامه مقابله با صدا

2.       ارتقاي سطح آگاهي و توانمند سازی كارشناسان وكاردانان بهداشت حرفه اي درگیر در برنامه در سطوح محیطی

3.       ارتقای سطح آگاهی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در بخش خصوصی (شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و مشاورین بهداشت حرفه ای کارخانجات)

4.       ارتقاي سطح آگاهي کارفرمایان و کارگران مشمول برنامه درخصوص اثرات سوء ناشی از مواجهه با صدا بر سلامتی

5.       کاهش میزان کارگاههای دارای عامل صدای زیان آور به کمک روشهای فنی مهندسی یا مدیریتی در 4 درصد كارگاههاي مشمول برنامه (نزدیک به پنج هزار کارگاه) تا پايان سال91

6.       ارتقاء و بهبود سیستم ثبت و گزارش دهی اطلاعات مرتبط با برنامه مقابله با صدا در محیط کار

7.       ارتقاء کیفی روش های سنجش آلاینده های صوتی در محیط کار توسط بازرسان بهداشت حرفه ای

 

شاخص ها:

1-      درصد کارگاههای مشمول برنامه مقابله با صدا

تعداد كارگاههاي دارای عامل صدای زیان آورتقسیم بر تعداد کل كارگاههاي تحت پوشش ضربدر100

2-    درصد شاغلین درمواجهه با صدای بیش از حدمجاز در کارگاههای مشمول برنامه

تعداد شاغلین كارگاههاي دارای صدای زیان آور تقسیم بر تعداد کل شاغلین كارگاههاي تحت پوشش ضرب در100

3-      درصد کارگاههایی که مطابق با فرمهای یکسان سازی شده، مورد بازدید و سنجش صدا قرار گرفته اند.

تعداد كارگاههايی که مورد بازدید و سنجش صدا قرار گرفته اند تقسیم بر تعداد کل كارگاههاي دارای عامل صدای زیان آورضرب در100

4-      درصد کارشناسان بهداشت حرفه ای آموزش دیده درگیر برنامه مقابله با صدا

تعداد کارشناسان و کاردانان آموزش دیده سطوح محیطی تقسیم بر تعداد کل کارشناسان و کاردانان بهداشت حرفه ای درگیر برنامه ضرب در100

5-      درصد کارفرمایان و شاغلین کارگاههای مشمول برنامه آموزش دیده

تعداد کارگران و کارفرمایان آموزش دیده کارگاههای دارای صدای زیان آور تقسیم بر تعداد کل کارگران و کارفرمایان كارگاههاي دارای صدای زیان آور ضرب در100

6- درصد کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در بخش خصوصی (شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و مشاورین بهداشت حرفه ای کارخانجات)

تعداد کارشناسان مشاور و شرکتهای بخش خصوصی آموزش دیده در خصوص برنامه تقسیم بر تعداد کل مشاورین و کارشناسان بهداشت حرفه ای شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای در منطقه ضرب در100

7- درصد کارگاههای مشمول برنامه که با پیگیری و انجام اقدامات اصلاحی فنی مهندسی یا مدیریتی صدای محیط کار کنترل گردیده است.

تعداد كارگاههاي دارای صدای زیان آور که با پیگیری و انجام اقدامات اصلاحی، فنی مهندسی یا مدیریتی صدای محیط کار کنترل گردیده است تقسیم بر تعداد کل كارگاههاي دارای عامل صدای زیان آور ضرب در100

8- درصد شاغلین کارگاههای مشمول برنامه که حدود تماس آنها با مقادیر غیر مجاز صدای محیط کار با انجام اقدامات اصلاحی، فنی مهندسی یا مدیریتی کنترل گردیده است.

تعداد شاغلین كارگاههاي دارای صدای زیان آور که با پیگیری و انجام اقدامات اصلاحی فنی مهندسی یا مدیریتی صدای محیط کار کنترل گردیده است تقسیم بر تعداد کل کارگران كارگاههاي دارای عامل صدای زیان آور ضرب در100

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.