جمع آوري اطلاعات در مورد بيماران

تسهيلات بهداشتي (health facility) بايد بيماراني را كه به بيماري وبا مشكوكند، در دفتر ثبت مراجعين فهرست كنند. مشخصات بيمار شامل نام، سن، جنسيت، محل اقامت، تاريخ مراجعه، سرانجام (زنده، مرده، ارجاع) و اين كه نمونه‌اي گرفته شده يا خير، بايد در دفتر ثبت منظور شود. اگر تصميم گرفته شد كه در تسهيلات بهداشتي يك دفتر ثبت ويژه همه‌گيري در طول دوران همه‌گيري وبا در نظر گرفته شود، اين كار براي اطمينان از باقي ماندن حداقل يك پروندة دائمي از موارد همه‌گيري در درمانگاه مي‌باشد.