رسالت گروه کارشناسان آموزش و ارتقای سلامت:

(Promotion of Public Health literacy ) ارتقای سواد سلامتی مردم

آموزش سلامت تركيبي از تجارب يادگيري تسهيل كننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است كه منجر به تأمين ، حفظ و ارتقاي سلامت شده و تركيبي ازحمايت هاي آموزشي ، ساختاري ، اقتصادي و محيطي براي تعالي رفتار سالم است . آموزش دهندكان سلامت ، پيشگاماني هستند كه هميشه طالب درك جديدي از رفتار انساني و راه هاي جديد كار برد دانش خويش به منظور حل مشكلات فردي و اجتماعي مي‌باشند . تمام مراقبين سلامت ( و بيش از آن تمام فعالان توسعه پايدار ) آموزش دهنده سلامت هستند و اين افتخاري است كه توسعه و تقويت آن نيازمند برنامه ريزي دقيق براي توسعه آموزش سلامت متكي بر شواهد و مبتني بر جامعه مي‌باشد ماموریت گروه: سياست گذاري،توسعه و تسهيل فعاليت های آموزش و ارتقای سلامت در كشور به منظور توانمندسازی مردم براي ارتقاي سلامت خود،خانواده و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند در راستای سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه کلان اقتصادی،سياسی،اجتماعی و فرهنگی کشور

Health literacy ( سواد سلامت عبارتست ازتوانایی درک و هدایت اطلاعات سلامت که برای دستیابی به مراقبتهای سلامتی,افزایش دانش سلامت و شناسایی عوامل موثر برسلامت افراد و اجتماعات ضروری است. سواد سلامتی شامل توانایی خواندن و پیگیری دستورات سلامتی, ازجمله تجویزها , به دست آوردن و تفسیر اطلاعات سلامت لازم و اتخاذ رفتارهای ارتقا دهنده سلامت است)

 آموزش بهداشت