نيازهاي تغذيه اي

دانش آموزان که درمدرسه با آنان روبرومی شویم از دوران نوزادي وکودکی گذرکرده اند و از نظر وضعیت تغذیه اي یکی از مهمترین دوران زندگی خود را پشت سرگذاشته اند . دوران جنینی وسال اول تولد مهمترین دوران رشد یک کودك است و رسیدن مواد مغذي اعم از پروتئین، انرژي وریزمغذیها نقش بسیارمهم واساسی دررشد او تا قبل ازمدرسه داشته است . عوارض بعضی ازاین کمبودها اگرکودك با آن روبرو شده باشد درسنین مدرسه غیرقابل جبران است. براي ادامه مطلب لينك زير را دانلود كنيد.

دكتر زهرا عبداللهي ، دفتر بهبود تغذيه جامعه

معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

 

 

   دانلود : تغذيه_در_سنين_مدرسه_وبلوغ.pdf           حجم فایل 77 KB