آدرس مرکز جامع رشد و تکامل :

تبریز – ولیعصر – توانیر شمالی _ جنب بوستان نظامی – دانشکده سابق توانبخشی

تلفن :  33263958-041
تلفن مشاوره شیردهی :33263375-041
 
 مرکز جامع رشد و تکامل کودکان