فیلم آموزش تکامل

 
فیلم آموزش تکامل شماره 7

فیلم آموزش تکامل شماره 8


فعالیتهای آموزشی برای کودکان
  - 1 تا 4 ماهه
  - 4 تا 8 ماهه
  - 8 تا 12 ماهه
  - 12 تا 16 ماهه
  - 16 تا 20 ماهه
  - 20 تا 24 ماهه
  - 24 تا 30 ماهه
  - 30 تا 36 ماهه
  - 36 تا 48 ماهه
  - 48 تا 60 ماهه
  - 60 تا 66 ماهه

کارت آموزشی برای والدین (بازی نمادین)
تکامل کودک صفر تا 12 ماهگی
تکامل کودکان 3 تا 4 ساله
تکامل کودکان 6 تا 9 ماهگی
تکامل کودکان از 24 تا 36 ماهگی
تکامل کودکان در 0 تا 3 ماهگی
تکامل هیجانی و اجتماعی کودکان 12 تا 24 ماهگی 
چگونه تغذیه بدن و ذهن کودکتان را تقویت می کند؟
حمایت از یادگیری های ابتدایی فرزندتان
ذهن سالم
فعالیتها برای کودکان 16 تا 20 ماهه
ما چه چیزهایی درباره تکامل اولیه زبان و تکامل سوادآموزی (خواندن و نوشتن ) می دانیم؟
دستورالعمل استفاده از پرسشنامه های ASQ  

پرسشنامه سنین و مراحل ASQ
- 4 ماهگی
- 6 ماهگی
- 8 ماهگی
- 10 ماهگی
- 12 ماهگی
- 14 ماهگی
- 16 ماهگی
- 18 ماهگی
- 20 ماهگی
- 22 ماهگی
- 24 ماهگی
- 27 ماهگی
- 30 ماهگی
-33 ماهگی
- 36 ماهگی
- 42 ماهگی
-48 ماهگی
- 54 ماهگی
- 60 ماهگی


 
 مرکز جامع رشد و تکامل کودکان