معرفی گروه ( پایش سلامت )

مسئول مرکز پایش سلامت

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا حسن زاده


کارشناسان
 
نام و نام خانوادگی: لیلا هاشمی نام و نام خانوادگی: رقیه میرزا احمدی
مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی