اهداف مرکز پایش سلامت

هدف کلی ایجاد و استقرار این واحد:

جمع آوری استانداردهای ارایه خدمات بهداشتی و پایش شاخص ها در دو حیطه وضعیت سلامت جامعه و ارائه خدمات بهداشتی می باشد.
نقش این مرکز از دیدگاه معاونت محترم دانشگاه به شرح زیر است:
1- پایش سامانه های موجود در معاونت ( سامانه سیب، سامانه مادران پر خطر ، سامانه مدیریت بازرسی سلامت محیط و کار
2- بررسی داده ها
3- کمک به واحدهای ستادی در جهت تجزیه ، تحلیل و تفسیر داده ها
4- اعلام موارد خاص نیاز به پیگیری به گروههای کارشناسی جهت اطلاع به مراکز مربوطه در شهرستان ها
5- راستی آزمایی شاخص های عملکردی
6- سنجش رضایت مندی مردم
7- مشارکت در طراحی و اجرای مطالعات موردی مرتبط