شرح وظایف مرکز پایش سلامت

این مرکز زیر مجموعه معاونت بهداشت دانشگاه و زیر نظر مستقیم معاون بهداشت فعالیت می نماید پایش مقوله سلامت و مراقبت هایی که حوزه معاونت بهداشتی برای ارتقاء سلامت انجام می دهد از اهداف اصلی راه اندازی مرکز پایش سلامت hmc است
کار پایش در سامانه های متعددی در معاونت بهداشتی در حال انجام است و هر واحد به صورت تخصصی کار خود را پیگیری و نظارت می کند اما نیاز به راه اندازی یک مرکز برای ایجاد هماهنگی و پایش بین شاخص ها و نرم افزارها بود که بتوان به صورت کلی به مقوله سلامت نگاه کرد.
مرکز پایش سلامت به عنوان مرکز بالاتر ،نقش هماهنگی بین مراکز و پایش نرم افزارهای مراقبت و سلامت مردم را انجام می دهد.