امور اداری - دبیرخانه

 

خدیجه قهاری حسینی:  مسئول دبیرخانه

 

فریبا بهرامی زنوز :  متصدی امور دفتری

 
لاله درستی :  متصدی امور دفتری  

فلوچارت دبیرخانه