مراقبت از وبا

مراقبت شامل جمع‌آوري، تحليل و تفسير اطلاعات دربارة سلامت افراد مي‌باشد. مقامات بهداشتي از اين اطلاعات براي برنامه‌ريزي، راه‌اندازي و ارزيابي برنامه‌ها و فعاليتهاي بهداشتي استفاده مي‌كنند. يك نظام مراقبت مؤثر در موارد ذيل به كارمندان بهداشتي كمك مي‌كند:

* طغيان (outbreak) وبا را فوراً تشخيص مي‌دهد.

* تعداد افرادي كه بيمار مي‌شوند يا مي‌ميرند را تخمين مي‌زند.

* اندازه و حدود طغيان را ارزيابي مي‌كند.

* به گسترش طغيان و محل آن توجه دارد.

* توزيع مناسب پرسنل و ملزومات را طرح ريزي مي‌كند.

* در مورد موثر بودن اقدامات كنترل تصميم‌گيري مي‌كند.

* بررسي‌هاي همه گير شناختي اضافي را با هدف اقدامات كنترل طرح ريزي مي‌كند.

نظام‌هاي مراقبتي مي بايست داراي شرايط زير باشند:

* مناسب شرايط محلي باشند.

* فقط اطلاعات ضروري را جمع‌آوري و گزارش كنند.

* مبادله اطلاعات را به شيوه‌اي بهنگام انجام دهند.

* توانايي بررسي درستي گزارشها را داشته باشند.

* توانايي كشف همه‌گيري‌هاي محدود و همچنين گسترده را دارا باشند.

* توانايي تشخيص زودرس همه‌گيري را داشته باشند تا اقدامات كنترل بتواند از موارد بيشتر بيماري جلوگيري كند.

مراقبت در مناطقي كه وبا آندميك نمي‌باشد

در مناطقي كه وبا آندميك نيست، مراقبت براساس گزارش موارد شديد اسهال كه موجب دهيدارتاسيون مي‌گردند در افراد 5 سال به بالا مي باشد. اسهالي كه دهيدراتاسيون شديد ايجاد كند، نيازمند درمان داخل وريدي باشد، يا باعث مرگ شود، در كودكان بزرگتر و بزرگسالان معمول نيست و تعداد محدودي عامل ايجاد كننده دارد. اگرچه با اين تعريف، موارد خفيف اوليه وبا كشف نخواهد شد، كارمندان بهداشتي وقت خود را صرف بررسي موارد بسيار اسهال‌هاي نادر ناشي از ديگر علل نخواهند كرد.

مراقبت در مناطقي كه وبا آندميك است يا در طي يك همه‌گيري

در مدت طغيان وبا يا در مناطقي كه وبا آندميك است، تعداد زيادي از موارد اسهال حاد آبكي در افراد 5 سال به بالا ناشي از وباست. در اين مناطق، تعريف مورد گسترده‌تر شده است تا مراقبت وبا، موارد خفيف را نيز در برگيرد.


تعاريف مورد وبا

مورد مشكوك:

در مناطقي كه وبا آندميك نمي‌باشد مورد وقتي مشكوك به وباست كه هر فرد 5 سال به بالا دچار دهيدارتاسيون شديد شود. (گروه درماني ج سازمان جهاني بهداشت) يا در اثر اسهال آبكي شديد بميرد.

در مناطقي كه همه‌گيري وبا وجود دارد و يا آندميك مي‌باشد، مورد وقتي مشكوك به وباست كه هر فرد 5 سال به بالا اسهال حاد آبكي داشته باشد.

مورد تائيد شده:

مورد تائيد شده، هر فرد دچار اسهال است كه ويبريوكلرا 1O يا 139O از مدفوعش جدا شده باشد.

بچه‌هاي زير 5 سال شامل تعريف مورد مراقبت نمي شوند چون بيشتر موارد اسهالي كه در اين گروه سني رخ مي‌دهد مربوط به هر عاملي مي‌تواند باشد. داخل كردن اين بيماران در نظام گزارش‌دهي منجر به گزارشات اشتباه وبا مي‌شود.

با وجود اين، رسيدگي به موارد در طول همه‌گيري وبا به گونه‌اي است كه افراد بزرگتر از 2 سال هنگامي كه اسهال آبكي حاد داشته باشند بعنوان مورد وبا درمان مي‌شوند.

برچسب ها :