گزارش موارد مشكوك و همه‌گيري‌هاي مشكوك

تسهيلات بهداشتي بايد موار مشكوك وبا و مرگ و مير را فوراً به شهرستان گزارش كنند (جزئيات چگونگي تصميم‌گيري در مورد وقوع همه‌گيري در بخش 3 – 6 مي‌باشد.)

* در مناطقي كه وبا آندميك نمي باشد، شهرستان بايد هر مورد مشكوك وبا يا مرگ و مير را فوراً به سطوح استاني و مركزي گزارش كند.

* در مناطقي كه وبا آندميك است، شهرستانها بايد داده‌ها را بررسي و گزارشهاي تسهيلات بهداشتي را براي سطوح استاني و مركزي بطور هفتگي ارسال كنند. همه‌گيري مشكوك بايد فوراً گزارش شود.

هر هفته، سطح مركزي بايد تعداد موارد مشكوك وبا و مرگ و مير ناشي از آن را به اطلاع سازمان جهاني بهداشت برساند. در طول مدت همه‌گيري، به گزارش روزانة تسهيلات بهداشتي بايد توجه شود. تسهيلات بهداشتي، حتي در صورت نبود مورد، بايد گزارش خود را ارسال كنند. گزارش مورد «سفر» به شهرستان اين اختيار را مي‌دهد تا مناطقي كه هيچ موردي ندارند را از مناطقي كه گزارش نمي‌دهند، افتراق دهد.

گزارش موارد بايد از طريق سريع‌ترين و در دسترس‌ترين روش ممكن كه شامل تلگرام، تلفن و نمابر مي‌شود، صورت گيرد. در طول مدت همه‌گيري روش‌هاي موقتي و ويژة گزارش مانند استفاده از راديوي پليس در مناطق دوردست بايد مورد مورد استفاده قرار گيرد تا گزارش‌ها سريع برسد. اطلاعاتي كه از شهرستان از مجاري غيررسمي مانند مسافران جمع‌آوري نموده است را مي‌بايست از طريق تماس با مراقبين بهداشت در مناطق مشكوك به همه‌گيري مورد ارزيابي قرار دهد.