بررسي داده هاي مراقبت

داده‌هاي مراقبت مي‌بايست بسرعت تحليل و تفسير شوند تا براي كشف زودرس همه گيري‌ها يا براي طرح ريزي فعاليت‌هاي كنترل مفيد واقع گردند. در مناطقي كه وبا آندميك است، سطح استاني بايد اطلاعات مربوط به موارد مشكوك و تاييد شدة وبا را هر هفته تجزيه و تحليل و تفسير نمايد. گزارش‌هاي هفتگي اسهال حاد آبكي در افراد 5 سال به بالا بايد با گزارش‌هاي هفته‌هاي قبل مقايسه شود تا افزايش تعداد موارد مشكوك به وبا معلوم شود. تهيه نمودارهاي هفتگي تعداد موارد گزارش شده، تغييرات بروز موارد را بيشتر مشهود مي‌سازد. ميزان هفتگي حملة بيماري بايد براي تعداد معين جمعيت محاسبه شود تا بتوان بيماري را در ميان واحدهاي سياسي – اجرايي و در طول زمان مقايسه كرد. پسخوراند منظم اطلاعات مراقبت از سطوح مركزي به سطوح محيطي، در ارتقاي همكاري‌هاي مستمر ميان تسهيلات بهداشتي اهميت دارد.

برچسب ها :