شیوه پاسخ به همه گیری مشکوک یا تایید شده وبا

پاسخ به همه‌گيري وبا دو هدف عمده را در بر مي‌گيرد كه عبارتند از: 1)كاهش مرگ و مير و 2) پيشگيري از بروز موارد جديد. كاهش مرگ و مير در گرو برخورد مطلوب باليني با بهره‌گيري از كادرهاي پزشكي ورزيده و امكانات دارويي مناسب همراه با افزايش دسترسي به مراقبت خواهد بود. به منظور پيشگيري از بروز موارد جديد، با آموزش بهداشت جامعه در سطح وسيع و اجراي برنامه‌هاي بهداشت محيط مي‌توان از گسترده‌ شدن بيماري پيشگيري نمود.

هدف از پاسخ به همه‌گيري

1 – كاهش مرگ و مير

* درمان مناسب بيماران

* بكارگيري مطلوب نيروي انساني و ملزومات

افزايش امكان دسترسي جامعه به خدمات مورد نياز

2 – پيشگيري از بروز موارد جديد

* آموزش بهداشت بطور گسترده در سطح جامعه

* فعاليت‌هاي بهداشت محيط

* تامين آب سالم

در شرايطي كه وقوع همه‌گيري وبا با احتمال قوي و يا بطور اثبات شده‌اي در جامعه مطرح گرديده است، درصورت وجود آمادگي كافي در سطح مركز بهداشت شهرستان، مي‌توان با بكارگيري اصول مورد طرح در اين فصل و با پاسخ سريع و مؤثر بر روند همه‌گيري اثري مطلوب و موفق باقي گذاشت. در فصل پنجم اصول كسب آمادگي در شرايط قبل از همه‌گيري مورد نظر خواهد بود.

شرح وظايف كاركنان در زمان همه‌گيري

از جمله مهمترين اقدامات در شروع عمليات، مشخص بودن مسئوليت‌ها در سطوح مختلف به ويژه مركز بهداشت شهرستان و تسهيلات بهداشتي است. بايستي سعي بر آن داشت كه افراد خاصي براي مسئوليت‌هاي معيني مشخص شده و آموزشهاي لازم جهت كسب آمادگي براي برخورد مناسب با همه‌گيري را دريافت نموده باشند. توصيه‌هاي لازم جهت مشخص نمودن مسئوليت‌ها در سطوح ستادي، استاني، شهرستاني و تسهيلات بهداشتي در ضميمه 6 مطرح شده است. 

 مراحل كنترل همه‌گيري

مراحل، كشف و تأييد همه‌گيري‌هاي وبا

1 – دريافت گزارش موارد مشكوك از تسهيلات بهداشتي و استمرار مراقبت

2 – اجراي بررسي‌هاي ميداني (field investigation) و گزارش يافته‌ها

3 – اعلام موارد مشكوك و اثبات شده بيماري بصورت طبقه‌بندي باليني

مراحلي كه مي‌بايست در شرايط تأييد يا شك قوي به همه‌گيري وبا انجام شود:

4 تشكيل جلسة كميته كنترل همه‌گيري (به بخش 4 2 مراجعه فرمائيد).

5 آگاه كردن و اجراي برنامه‌هاي آموزش بهداشت در سطح جامعه (به بخش 4 5 و ضميمه 2 مراجعه فرمائيد)

6 ارائه خدمات درماني (به بخش 4 5 و ضميمه 1 مراجعه فرمائيد)

7 اجراي اقدامات كنترل بيماري در سطح جامعه (به بخش 4 6 مراجعه فرمائيد)

8 – جمع آوري و گزارش داده‌ها در زمينه تعداد موارد بيماري، مرگ و فعاليتهاي انجام يافته در راستاي كنترل همه‌گيري 0به بخش 4–3 و 4–7 مراجعه نمائيد)

9 اعلام همه گيري (به بخش 4 9 مراجعه فرمائيد)

10 – بررسي پاسخ به همه گيري و برنامه‌ريزي در جهت بهبود فعاليتهاي پيشگيري و پاسخ مناسب‌تر در آينده، پس از خاموش شدن همه‌گيري (فصل 5 را مطالعه فرمائيد)

 

برچسب ها :