تشکیل کمیته همه گیری

بلافاصله پس از اثبات همه‌گيري وبا لازم است كميته كنترل وبا تشكيل گردد. در مواردي كه بيماري در مناطق مرزي كشور حادث شده باشد بايد كميته مشترك مرزي بين دو كشور جهت استقرار فعاليت‌هاي هماهنگ تشكيل شود.

اعضاء و مسئوليت‌هاي كميته همه‌گيري وبا

در كميته همه‌گيري، نمايندگاني از سازمانهاي مذكور در سطوح ذيل مي‌توانند عضويت داشت باشند:

* وزارت بهداشت (از جمله مبارزه با بيماريهاي واگير، برنامه مبارزه با بيماريهاي اسهالي، مديران بر حسب مورد)

* نيروهاي مسلح و / يا انتظامي

* سازمانهاي غير دولتي كه در مراقبت‌هاي بهداشتي – درماني فعاليت دارند.

مسئوليت‌هاي اعضاي كميته همه‌گيري وبا

* برنامه‌ريزي راهكارهاي كنترل

* تخصيص مسئوليت‌ها براي كشف همه‌گيري و واكنش مناسب

* مشخص نمودن و انبار كردن منابع مورد لزوم جهت پاسخ سريع در زمان همه‌گيري

* برآورد منابع مورد نياز براي كنترل همه‌گيري

* يافتن راه‌هاي كسب اعتبارات لازم

* هماهنگ نمودن برنامه‌هاي آموزشي كاركنان بهداشتي و آموزش بهداشت در سطح جامعه

* گزارش همه گيري

* ارزيابي اثربخشي اقدامات كنترل، تعديل راهكارها و بازبيني برنامه

در طي همه‌گيري، جلسات كميته مي‌بايست در صورت امكان روزانه تشكيل شود. در صورتي كه پاسخ مساعد بنحو مطلوب شروع شده و داده‌هاي مراقبت حاكي از عدم گسترش بيماري به ساير نواحي مجاور باشد، مي‌توان جلسات را بصورت هفتگي تشكيل داد. در طي جلسات اعضاء بايد كليه مسئوليت‌هاي مطرح شده در چهارچوب صفحه قبل را بازبيني نموده و از پيشرفت اقدامات در جهت مهار همه‌گيري اطمينان حاصل نمايند. پس از پايان همه گيري، كميته موظف است با تشكيل جلسات در دورة غير همه‌گيري، آمادگي براي همه‌گيري آينده و انجام فعاليت‌هاي پيش گيرنده از بروز همه‌گيري را مورد ارزيابي دوره‌اي قرار دهد.

برچسب ها :