گزارش موارد و اطلاع رساني به مقامات مسئول

موارد مشكوك بيماري و همه‌گيري‌هاي محتمل مي بايست سريعاً گزارش شود. پس از اثبات همه‌گيري يا احتمال قوي بر وقوع آن، ‌مي‌بايست سريعاً مقامات مسئول استان و شهرستانهاي مجاور را از واقعه مطلع نمود. كليه كاركنان مراقبتهاي بهداشتي در منطقه مي‌بايست از گستردگي همه‌گيري، اقدامات مناسب جهت رسيدگي به موارد، تغييرات ايجاد شده در روشهاي گزارش دهي و برنامه عملياتي كنترل اطلاع كامل كسب نمايند. در طي همه‌گيري، تسهيلات بهداشتي موظف به ارسال گزارش روزانه، شامل تعداد موارد و مرگ و مير بطور روزانه مي باشند، در شرايطي كه انجام ارتباطات با مشكل روبروست اين اقدام بايستي هفته‌اي دو بار و يا حداقل بصورت هفتگي صورت پذيرد. مركز بهداشت شهرستان موظف است، داده‌ها را روزانه جمع بندي و جهت اطلاع مقامات استان ارسال دارد. اين گزارش بايستي حاوي نكات ذيل باشد:

* دوره زماني گزارش (تاريخ يا «هفته همه‌گير شناختي»)

* تعداد تسهيلات بهداشتي كه گزارش داده‌اند (تسهيلات بهداشتي با گزارش صفر نيز بايد منظور شوند).

* تعداد كل تسهيلات بهداشتي تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان

* تعداد كل موارد مشكوك به وبا و تعداد مرگ حادث شده در طي دوره گزارش

در طي همه‌گيري، تسهيلات موظف به ارسال گزارش، حتي در صورت نبود موردي از بيماري يا مرگ مي‌باشند. اين گزارش صفر، تفاوت بين نبود بيماري در منطقه يا فقدان ارسال گزارش يا فقدان ارتباط با منطقه مورد نظر را براي مركز بهداشت مشخص مي‌كند.