اطلاع رسانی به عموم مردم و مناطق مجاور

پس از وقوع همه‌گيري وبا، توجه مردم و رسانه‌ها به موضوع جلب مي شود. بنابراين مي‌بايست كوشش نمود تا مردم اطلاعات كافي در زمينه همه‌گيري كسب نموده و اين روند تا پايان همه‌گيري ادامه يابد. در جريان اين اطلاع رساني، افراد جامعه بايد بدانند چه هنگام و به چه مراكزي مراجعه و چه اقداماتي را به منظور پيشگيري از انتشار بيماري رعايت كنند. ارجح است اين اطلاعات با پيام‌هاي بهداشتي همراه گردد.

مقامات بهداشتي استانها و شهرستانهاي مجاور مي بايست از نحوه فعاليت‌هاي در دست اجرا مطلع گردند، بنحوي كه بتوانند آموزش و تشديد عمليات مراقبت را آغاز كنند. كاركنان بهداشتي در منطقه مي بايست از گستردگي همه‌گيري، تغييرات ايجاد شده در روش‌هاي گزارش‌دهي، رسيدگي مناسب به بيماران و كنترل طغيان اطلاع كامل داشته باشند.