اعلام همه گیری و بررسی پاسخ دهی

كميته كنترل همه‌گيري مي بايست گزارشي تهيه نمايد كه بر مبناي آن مسير همه‌گيري و پاسخ دهي فوري را توجيه نمايد. اين گزارش مي‌بايست به كليه كاركنان منطقه، آزمايشگاه‌ها و سازمان‌هاي جهاني ارسال گردد.

بررسي كامل كشف، اثبات و فعاليت‌هاي بكار گرفته شده جهت كنترل همه‌گيري، اهميت زيادي جهت اهداف آموزشي و برنامه ريزي براي طغيان‌هاي آينده دارد.