كسب اطمينان از توانايي تأييد آزمايشگاهي

تأييد آزمايشگاهي وبا در بخش 5 3 مورد بحث قرار گرفته است. محيط‌هاي كري بلر مي‌بايست در دسترس كاركنان محلي باشد تا از اولين موارد ابتلا و پيش از تجويز آنتي بيوتيك نمونه گرفته شود. اين كار در تسريع تأييد ويبريوكلرا نقش مهمي داراست.

كسب اطمينان از توانايي جمع آوري و ارسال نمونه به آزمايشگاه

* آيا كاركنان در مورد نحوة نمونه‌گيري از مبتلايان به وبا آموزشهاي لازم را ديده‌اند؟

* آيا تجهيزات لازم جهت نمونه‌گيري و ارسال نمونه‌ها به ازمايشگاه قابل دسترسي است؟

* آيا محيط‌هاي كري – بلر به تمام تسهيلات بهداشتي ارسال شده است؟

* آيا اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي آزمايشگاهي تخصيص داده شده است؟