تعیین نیازهای آموزشی

از جمله مسئوليت‌هاي رئيس مركز بهداشت شهرستان، حصول اطمينان از دانش و مهارت كافي كاركنان بهداشتي شهرستان در كشف و پاسخ مناسب به همه‌گيري وبا مي‌باشد. كادرهاي پزشكي مي‌بايست نحوة تشخيص و گزارش موارد ممكن وبا را به منظور كشف همه‌گيري بدانند و در صورتي كه قادر به اين كار نباشند مي‌بايست آموزش‌هاي لازم را در اسرع وقت دريافت دارند. با وجود اين، تيم مركز بهداشت شهرستان ممكن است صلاح بداند بخشي از اين آموزش‌ها را به زمان تهديد به وقوع همه‌گيري وبا موكول دارد.در چنين مواردي، مقامات مسئول بهداشتي در مركز بهداشت شهرستان مي‌بايست طرح مفصل آموزشي را از پيش تهيه و برنامه‌ريزي لازم را به منظور اجراي آن در زمان احتمال وقوع همه‌گيري انجام دهند.

تصميم‌گيري در مورد افرادي كه مي‌بايست آموزش داده شوند، مواد آموزشي، و زمان آموزش

وظايف هريك از كاركنان مسئول كشف، اثبات و كنترل همه‌گيري وبا مي بايست پيش از همه‌گيري مشخص شده باشد(ضميمة 6 را مطالعه فرمائيد) بر مبناي همين مسئوليتها، نيازهاي آموزشي كاركنان مركز بهداشت را مي‌توان ارزيابي نمود. در جدول صفحة بعد فهرستي از عناوين توصيه شده كه در صورت لزوم بر حسب نوع مسئوليتها در هر شهرستان قابل تعديل مي باشد آمده است. كاركنان مي‌بايست آموزش‌هاي اوليه و دوره‌هاي بازآموزي را در فواصل زمانی که همه گیری وجود ندارد، دریافت کنند و پیش از شروع همه گیری در موارد ستاره دار آموزش ببینند. در مورد این مطلب که آیا آموزش دیگر عناوین نیز پیش از شروع همه گیری انجام یا به یک دوره آموزشی فشرده پس از وقوع همه گیری موکول خواهد شد، می بایست تصمیم گرفته شود.

عناوین آموزشی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان و تسهیلات بهداشتی تابعه

گروه هدف

عناوین

کارکنان تسهیلات بهداشتی

* اصول همه‌گير شناسي وبا

* روش‌هاي تشخيص بيماري وبا

* تعاريف مورد وبا

* نحوة گزارش موارد مشكوك به وبا

* نحوة رسيدگي به موارد بيماري

* جمع‌آوري تمونه‌ها

0 گزارش موارد در طي همه‌گيري

0 جمع‌آوري و بايگاني داده‌هاي مربوط به بيماران

0 تهيه فهرست دارو و تجهيزات لازم جهت كنترل همه‌گيري

0 اقدامات كنترل همه‌گيري در سطح جامعه

0 اجراي برنامه‌هاي آموزش بهداشت براي بيماران و جامعه

كاركنان مركز بهداشت شهرستان

* همه‌گيرشناسي وبا

* نظام مراقبت بيماري وبا

* نحوة گزارش موارد مشكوك به وبا

* انجام بررسي هاي ميداني از جمله جمع‌آوري و تحليل داده‌ها

*جمع‌آوري نمونه‌ها و انجام تأييد آزمايشگاهي موارد

* رسيدگي به موارد بيماري

0 تهيه گزارش و تحليل داده‌ها در طي همه‌گيري

0 تهيه صورتي از موجودي و همچنين برآورد و درخواست ملزومات

0 اجراي اقدامات كنترل

0 آموزش بهداشت در جامعه

در زمان تهيه برنامه آموزشي سطوح تحصيلي كاركنان، منابع قابل دسترسي و مدت زمان را مي‌بايست مورد توجه قرار داد. در صورت امكان مي‌بايست از دوره‌هاي آموزشي استاندارد شده استفاده نمود. جهت طراحي برنامه‌ها و تهيه وسايل كمك آموزشي توصيه مي‌شود با برنامه مبارزه با بيماريهاي اسهالي(CDD) هماهنگي به عمل آيد.

آموزش‌ها مي‌بايست شامل تمرين مهارتهايي باشد كه انتظار مي‌رود كاركنان بهداشتي در آينده بكار گيرند. ضروريست برنامه‌ريزي لازم جهت بازديدهاي منظم و پيگيري فعاليت‌ها با هدف حصول اطمينان از بكارگيري مهارتهاي آموزشي كسب شده، همچنين رفع نقايص موجود و تهيه پسخوراند از كاركنان دوره ديده معمول گردد. بجز دوره‌هاي آموزشي رسمي و كارگاه‌هاي آموزشي، بخشي از آموزش كارمندان بهداشتي به هنگام سركشي ناظران به آنان داده مي‌شود.

در طي همه‌گيري، آموزش‌هاي سادة ضمن خدمت نيز ممكن است در به روز نمودن سريع اطلاعات كاركنان بهداشتي مورد نياز باشد.

 

تعيين نيازهاي آموزشي

* چه درصدي از كاركنان مركز بهداشت شهرستان اطلاعات به روز در زمينه رسيدگي به بيماريهاي اسهالي دارند؟

* چه درصدي از كاركنان مركز بهداشت شهرستان دانش به روز در مورد عناوين ستاره‌دار جدول صفحات قبل دارند؟

* آيا برنامه‌اي جهت آموزش كاركنان پيش از وقوع همه‌گيري وجود دارد؟

* آيا برنامه‌اي براي آموزش فوري كاركنان در زمان همه‌گيري وجود دارد؟

* آيا كاركنان بهداشتي منطبق با برتامه‌ها آموزش ديده‌اند؟

* آيا اعتبار لازم براي آموزش‌ها فراهم يا پيش بيني شده است؟