برنامه‌ ريزي تداركات و مسئوليت‌هاي كارمندان

پاسخ‌هاي اساسي به همه‌گيري وبا شامل درمان بيماران، آموزش بهداشت و اجراي اقدامات كنترل، فعاليت سنگين كاركنان بهداشتي را طلب مي‌كند. در مواردي ممكن است تعداد زياد بيمار سبب تراكم در مراكز ارائه خدمات بهداشتي – درماني شود و اين در شرايطي است كه برنامه ريزي مناسب وجود نداشته باشد و يا منابع كافي در دسترس قرار نگيرد. به منظور اجتناب از ايجاد ترس و اضطراب در جامعه، مسئولين مركز بهداشت شهرستان بايستي بهترين شكل بهره‌گيري كاركنان و منابع موجود را پيش از وقوع همه‌گيري برنامه ريزي نمايند.

در ضميمه شماره 6 فهرستي از مسئوليت‌هاي توصيه شده جهت كاركنان مركز بهداشت شهرستان و تسهيلات بهداشتي تحت پوشش ارائه گرديده است. اين فهرست مي‌بايست قبل از وقوع همه‌گيري بازبيني شده و مشخص گردد كه در بين كاركنان شاغل در مركز چه كسي براي چه وظيفه‌اي مناسب خواهد بود. اين افراد انتخاب و متناسب با وظايف مشخص شده آموزش داده شوند.

 


برنامه ريزي تداركات و مسئوليت‌هاي كاركنان

* آيا وظايف و مسئوليت‌ها كاركنان مركز بهداشت شهرستان مشخص شده است؟

* آيا برنامه‌اي براي به كار گماردن مجدد كاركنان در زمان همه‌گيري وجود دارد؟

* آيا اعتبارات كافي براي هزينه‌هاي اضافي كاركنان در هنگام همه‌گيري پيش بيني شده است؟

* آيا برنامه‌اي براي ايجاد مراكز درماني موقت وجود دارد؟

* آيا تداركات مورد نياز در زمان همه گيري مشخص شده است؟

* آيا اعتبارات براي هزينه‌هاي اضافي تداركاتي مشخص شده است؟

برچسب ها :