برنامه ريزي جهت اجراي اقدامات كنترل

اقدامات كنترل مورد نياز براي پاسخ به طغيان وبا در فصل چهارم به تفصيل بيان شده است.

 


اقدامات كنترل

* آيا اعضاي فعال تيم سيار كنترل وبا مشخص شده‌اند؟

* در صورتي كه چنين است، آيا آموزش ديده‌اند؟

* آيا منبع تأمين ملزومات تيم يا تيم‌ها مشخص شده است؟

* آيا وسايل حمل و نقل تيم‌ها مشخص شده است؟

* آيا محل احتمالي استقرار مراكز درماني موقت مشخص شده است؟

* آيا برنامه‌هايي براي حصول اطمينان از دفع بهداشتي مواد دفعي پيش بيني شده است؟

* آيا وسايل كمك آموزشي فراهم شده است؟

* آيا اعتبارات لازم براي اقدامات كنترل مشخص شده است؟

 

برچسب ها :