بررسي آمادگي در برابر همه‌گيري

آمادگي شهرستان در برابر همه‌گيري مي بايست بطور منظم مورد ارزيابي قرار گيرد.

* پيش از وقوع همه‌گيري (تا از آمادگي مركز بهداشت شهرستان اطمينان حاصل شود)

* بطور دوره‌اي در طي همه‌گيري (تا از مؤثر بودن پاسخ اطمينان حاصل شود)

* پس از همه‌گيري (تا از آمادگي بيشتر شهرستان در آينده اطمينان حاصل شود)

بصورت منظم سئوالات مربوط به اين بخش را مورد مطالعه مجدد قرار دهيد. اگر شاخصهاي ديگري براي آمادگي در نظر داريد به آن اضافه كنيد. در صورتيكه پاسخ به تمام سؤالات بلي باشد شهرستان مورد نظر آمادگي كافي در برابر همه‌گيري را دارد.


بررسي آمادگي در برابر همه‌گيري

* آيا آمادگي شهرستان بررسي شده است

* اگر چنين است، آيا نتايج بررسي مورد اقدام واقع شده است؟

* آيا برنامه‌اي براي انجام بررسي‌هاي منظم دوره‌اي وجود دارد؟