برنامه ريزي براي پيشگيري

بهبود در توزيع آب و بهسازي مؤثرترين اقدام در پيشگيري از وباست. آب شبكه آبرساني شهرهاي بزرگ مي‌بايست بطور منظم در نقاط مختلف از مخزن تا شير توزيع، از نظر كافي بودن مقدار كلر باقيمانده پايش شود. در مناطقي كه سيستم آب لوله كشي وجود ندارد، ارجح است برنامه توزيع آب سالم بر مبناي استفاده از چاههاي عميق كه امكان تأمين آب سالم و بدور از آلودگيء‌هاي سطحي را دارند، اعمال شود. افزون بر اين، كلر زدن آب در منازل (استفاده از كلر مادر) به منظور پيشگيري از ساير اسهال‌ها در زمانهايي كه همه‌گيري وجود ندارد بايد مورد توجه قرار گيرد. برنامه‌هاي آموزشي مي‌بايست مردم را به ساختن و استفاده از توالت‌هاي بهداشتي و همچنين شستشوي دستها ترغيب نمايد. آموزش مردم به تهيه غذاي سالم و نگهداري آن بنحو مطلوب نيز مي‌بايست مد نظر باشد.

 

 


برنامه‌ريزي براي پيشگيري

* آيا وضعيت مركز بهداشت شهرستان در ارتباط با تأمين آب سالم، بهسازي و بهداشت غذاهاي محلي مشخص شده است؟

* آيا برنامه‌اي جهت بهبود موارد فوق مورد نياز است؟