ضميمه 4 – روش تهيه آب سالم به وسيلة‌ كلرزني

محلول كلر مادر تهيه كنيد

(با غلظت وزني 1 درصد). آنرا به يك ليتر آب اضافه كنيد:

15 گرم هيپوكلريت كلسيم (70 درصد)

يا

33 گرم پودر سفيد كننده يا محلول رقيق كلر (30 درصد)

يا

250 ميلي ليتر هيپوكلريت سديم (5 درصد)

يا

110 ميلي ليتر هيپوكلريت سديم (10 درصد)

محلول مادر را در محلي خنك و در ظرفي درب‌دار كه حاجب نور باشد نگهداريد. براي آنكه محلول‌هاي مادر موثر واقع شوند بايد ماهانه تهيه شوند.

محلول كلر مادر را با آب خانگي مخلوط كنيد .

براي اطمينان از مخلوط شدن درست، آب را به محلول كلر مادر اضافه كنيد.

يك ليتر آب را به سه قطره محلول مادر اضافه كنيد يا

10 ليتر آب را به 6 ميلي ليتر محلول مادر اضافه كنيد

پيش از استفاده نيم ساعت صبر كنيد.

اگر آب كدر است بايد قبل از كلرزني از صافي عبور داده شود.