ضميمه 10 – نقش شما در مبارزه عليه وبا

1– به عنوان يك سياستگذار:

الف فراهم نمودن اطلاعات روشن و شفاف براي رسانه‌ها و جامعه

ب تسهيل هماهنگي بخشهاي مختلف در مبارزه همه جانبه

ج پيش‌بيني بودجه كافي براي حمايت از اقدامات كنترلي وبا

2 به عنوان يك رهبر اجتماعي:

الف تسهيل در تطابق و كاربردي نمودن پيامهاي آموزش بهداشت در زمينه استفاده از آب سالم و دفع بهداشتي فاضلاب.

ب تشويق جامعه به مشاركت در شناسايي زودرس موارد وبا

ج تسهيل در استفاده از مايع درماني خوراكي براي دهيدارته نمودن بيماران وبايي

3 به عنوان يك ارائه كننده خدمات بهداشتي درماني

الف انجام آموزش بهداشت براي مردم و جامعه

ب- كسب اطمينان از در دسترس بودن دستورالعملها و آموزش درمان مناسب بيماران به منظور كاهش مرگ و مير

ج كسب اطمينان از سيستم مراقبت مناسب براي اعلام خطر و پاسخ به موقع