برنامه آموزشی مرکز جامع رشد و تکامل کودکان در سال 1398

کارگاه آموزش مبانی غربالگری، ارجاع و مراقبت از تکامل و رشد، روز شنبه مورخه  98/10/28 راس ساعت 8/30 در مرکز جامع رشد و تکامل تبریز برگزار خواهدشد.
اسامی مراقبین سلامت شرکت کننده در این کارگاه از طرف مرکز بهداشت شهرستان تبریز اعلام خواهد شد.                      

 
 مرکز جامع رشد و تکامل کودکان