اهداف ( بیماریهای غیرواگیر )

1-بهبود شاخصهای سلامتی در تمام ابعاد آن

2-بهبود شیوه زندگی مردم در راستای ارتقاء سلامت جامعه

3-ارتقاء فرایندهای پشتیبان در جهت حمایت بند 1 و 2

هدف کلی : تلاش در جهت ارتقاء سلامت در جامعه استان آذربایجان شرقی

اهداف اختصاصی(اهم وظایف گروه پیشگیری و مراقبت بیماریهای غیر واگیر

1-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح دنیا ، کشورو بویژه استان

2-برنامه ریزی ، سازماندهی ، و هدایت اجرایی برنامه های کنترل بیماریها در سطح استان

3-مراقبت و پایش اجرای برنامه های کنترل بیماریها

4-تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها

5-جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی

6-برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان

7-برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاههای آموزشی

8-برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC

9-شرکت در جلسات کنگره ها ، سمینارها و کارگاههای علمی

10-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی یا مشارکت در آنها