برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

لیست برنامه ها ، فرایندها و شاخص های گروه بهداشت دهان و دندان

 

 

عنوان برنامه

گروه هدف

فرایندها

شاخصها

مراقبت دهان و دندان گروههای هدف
( در خانه بهداشت)

مادران باردار
کودکان زیر 12 سال

معاینه دهان و دندان گروههای هدف

درصد مراقبت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال

آموزش بهداشت دهان و دندان

درصد مراقبت دهان و دندان کودکان6 تا 12 سال

ثبت در پرونده خانوار

درصد مراقبت دهان و دندان مادران باردار

 

 

 

 

برنامه دانش آموزان

دانش آموزان ابتدایی

آموزش بهداشت دهان و دندان

درصد معاینه انجام شده به دانش آموزان

معاینه

درصد دندان کشیده شده به دانش آموزان

حذف دندان عفونی

درصد خدمات درمانی ارایه شده به دانش آموزان

ترمیم با اولویت دندان 6

درصد خدمات پیشگیری ارایه شده به دانش آموزان

جرمگیری

درصد خدمات بهداشت دهان و دندان ارایه شده به دانش آموزان

فلوراید تراپی

درصد توزیع دهانشویه به دانش آموزان ابتدایی

دهانشویه سدیم فلوراید

 

فیشورسیلانت

 

رادیوگرافی و پالپوتومی

 

 

 

 

 

برنامه مهدکودکها

کودکان مهدکودکها

آموزش مدیران مهدکودکها

درصد مدیران و مربیان آموزش دیده

آموزش مربیان مهدکودکها

درصد کودکان معاینه شده ( معاینه مقدماتی و تکمیلی)

معاینه کودکان مهدکودکها

درصد کودکان فلورایدتراپی شده

فلورایدتراپی کودکان

جلسات آموزشی برگزار شده ( به والدین و کودکان)

 

Dmft کودکان

 

 

 

 

برنامه مادران باردار

مادران باردار

آموزش بهداشت

درصد جرمگیری ارایه شده به مادران باردار

معاینه

درصد خدمات بهداشت دهان و دندان ارایه شده به مادران باردار

جرمگیری

 

 

 

 

 

سایرین

سایرین

( 50% خدمات )

آموزش بهداشت

درصد خدمات ارایه شده به سایرین

معاینه

درصد دندان کشیده شده سایرین

کشیدن دندان عفونی

درصد دندان کشیده شده به کل مراجعین

درمانهای اورژانس

 

 

 

 

 

 

شاخصهای عملکردی دندانپزشکان

شاخصهای نوع خدمات

شاخصهای خدمات ارایه شده به گروههای هدف

نسبت خدمات بهداشت دهان و دندان به روز کارکرد

درصد خدمات معاینه

درصد خدمات ارایه شده به گروههای هدف( زیر 6 سال )

نسبت معاینه دهان و دندان به روز کارکرد

درصد خدمات کشیدن

درصد خدمات ارایه شده به گروههای هدف( زیر 6 تا 12 سال )

نسبت کشیدن دندان به روز کارکرد

درصد خدمات درمانی

درصد خدمات ارایه شده به گروههای هدف( مادران باردار )

نسبت خدمات درمانی به روز کارکرد

درصد خدمات پیشگیری

درصد خدمات ارایه شده به گروههای هدف(سایرین )

نسبت خدمات پیشگیری به روز کارکرد

 

 

نسبت ترمیم به روز کارکرد

 

شاخص های نهایی

نسبت جرمگیری به روز کارکرد

 

DMFT

نسبت فلورایدتراپی به روز کارکرد

 

dmft

نسبت فیشورسیلانت به روز کارکرد

 

Caries Free

درصد خدمات پیشگیری به درمانی

 

 

درصد حذف دندان عفونی به کل مراجعین

 

فرایندهای گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان

فرایندهای مدیریتی

فرایندهای آموزشی

آموزش بهداشت دهان و دندان گروههای هدف

برنامه ریزی وهماهنگی

آموزش بهداشت دهان و دندان گروه های هدف (دانش آموزان- مادران باردار)

معاینه دهان و دندان گروههای هدف

مدیریت آمار و اطلاعات

آموزش بهداشت دهان و دندان برای مدیران و مربیان مهدکودکها

حذف دندان عفونی در کودکان زیر 12 سال

آموزش مداوم و ضمن خدمت

آموزش سلامت دهان و دندان برای کادر بهداشتی (سلامت خانواده، مدارس، مربیان خانه های بهداشت و بهورزان )

ترمیم با اولویت دندان 6 در کودکان زیر 12 سال

تامین و توزیع منابع ( پرسنل ، تجهیزات و...)

آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت( دندانپزشکان، بهداشتکاران، نیروهای جدیدالورود)

جرمگیری با اولویت مادران باردار

پایش و ارزشیابی برنامه ها

آموزش بهداشت دهان و دندان برای مدیران و معلمین مدارس

فلوراید تراپی با ژل ، وارنیش در کودکان زیر 12 سال

مشارکت دربرنامه ها و طرحهای تحقیقاتی

دهانشویه سدیم فلوراید در کودکان زیر 12 سال

فیشورسیلانت تراپی با اولویت دندان 6 و دندان E

رادیوگرافی و پالپتومی در موارد اورژانس

خدمات بهداشت دهان و دندان شامل معاینه + کشیدن + درمانی + پیشگیری

خدمات درمانی شامل ترمیم ، جرمگیری، رادیوگرافی ، پالپوتومی

خدمات پیشگیری شامل : فلورایدتراپی ، فیشورسیلانت تراپی

تعداد مادران باردار : کل مادران باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی استان

تعداد دانش آموزان : کل دانش آموزان مدارس ابتدایی استان براساس آمار و اطلاعات حاصله از بهداشت مدارس و آموزش و پرورش

عنوان برنامه

عنوان شاخص

منبع شاخص

مقدار شاخص

1387

 

مراقبت گروههای هدف

مراقبت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال تحت پوشش خانه های بهداشت

1-103

55/27

 

مراقبت دهان و دندان کودکان 6 تا 12 سال تحت پوشش خانه های بهداشت

1-103

73/20

 

مراقبت دهان و دندان مادران باردار تحت پوشش خانه های بهداشت

1-103

12/94

 

دانش آموزان

درصد معاينه انجام شده به دانش آموزان

2-103

7.28

 

درصد دندان کشیده شده به دانش آموزان

2-103

2.45

 

درصد خدمات درماني ارايه شده به دانش آموزان

2-103

1.32

 

درصد خدمات پيشگيري ارايه شده به دانش آموزان

2-103

6.89

 

درصد خدمات بهداشت دهان و دندان ارایه شده به دانش آموزان

2-103

17.94

 

درصد توزیع دهانشویه به دانش آموزان ابتدایی

مستندات

93

 

مادران باردار

درصد جرمگيري ارايه شده به مادران باردار

2-103

12.29

 

درصد خدمات بهداشت دهان و دندان ارایه شده به مادران باردار

2-103

41.68

 

عملکرد دندانپزشکان

نسبت خدمات بهداشت دهان و دندان به روز کارکرد

2-103

8.94

 

نسبت معاينه دهان و دندان به روز کارکرد

2-103

3.76

 

نسبت کشیدن دندان به روز کارکرد

2-103

2.74

 

نسبت خدمات درماني به روز کارکرد

2-103

1.13

 

نسبت خدمات پیشگیری به روز کارکرد

2-103

1.32

 

نسبت ترمیم به روز کارکرد

2-103

0.51

 

نسبت جرمگيري به روز کارکرد

2-103

0.44

 

نسبت فلورایدتراپی به روز کارکرد

2-103

1.03

 

نسبت فیشورسیلانت به روز کارکرد

2-103

0.28

 

درصد خدمات پيشگيري به درماني

2-103

34.05

 

درصد حذف دندان عفوني به کل مراجعین

2-103

81.17

 

نوع خدمات

درصد خدمات معاینه

2-103

42.01

 

درصد خدمات کشیدن

2-103

30.58

 

درصد خدمات درمانی

2-103

12.68

 

درصد خدمات پیشگیری

2-103

14.73

 

خدمات گروههای هدف

درصد خدمات ارایه شده به گروه هدف (کودکان زیر 6 سال)

2-130

08/6

 

درصد خدمات ارایه شده به گروه هدف (6 تا 12 سال)

2-103

31/32

 

درصد خدمات ارایه شده به گروه هدف (مادران باردار )

2-103

97/12

 

درصد خدمات ارایه شده به سایرین

2-103

64/48

 

مهدکودکها

درصد مدیران و مربیان آموزش دیده

فرم مهدکودک

 

 

درصد کودکان معاینه شده ( معاینه مقدماتی و تکمیلی)

فرم مهدکودک

 

 

درصد کودکان فلورایدتراپی شده

فرم مهدکودک

 

 

جلسات آموزشی برگزار شده ( به والدین و کودکان)

فرم مهدکودک

 

 

Dmft کودکان

فرم مهدکودک

 

 

 

عملکرد و شاخص های بهداشت دهان و دندان شهرستانها و استان و مقایسه آنها در فایل اکسل به پیوست می باشد.

برچسب ها : 

 بهداشت دهان و دندان