برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

جدول فرایندهای مدیریتی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1387

 

ردیف

فرایندهای مدیریت

فعالیت ها

ماههای سال

تواتر
مورد انتظار

درصد مطلوب انجام کار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

سیاست گذاری

استخراج وضعیت شاخص های گروه

100%

2

تحلیل شاخص های گروه

80%

3

تهیه گزارش

هر شش ماه یکبار

80%

4

اولویت بندی برنامه های مشکل دار

100%

5

برنامه ریزی

خرداد ماه مداخله ای
اسفندماه سالانه

100%

6

پشتیبانی

تحلیل و برنامه ریزی بودجه

100%

7

تحلیل و برنامه ریزی پرسنلی

100%

8

تحلیل و برنامه ریزی تجهیزات

100%

9

تدوین برنامه آموزشی

100%

10

تدوین برنامه جلسات هماهنگی

برنامه هماهنگی کارشناسان استان

هر ماه یک جلسه

100%

12

برنامه هماهنگی کارشناسان شهرستان

هر سه ماه یک جلسه

80%

13

جلسات کمیته های گروه

کمیته خاصی نداریم جلسه موردی با سایر گروههای کارشناسی

--

14

پایش

کارشناسان گروه

هر شش ماه یکبار

100%

15

کارشناسان مسئول شهرستان

هر سال یک بار

100%

16

مراکز بهداشتی درمانی

در هر بازدید یک مرکز بهداشتی درمانی

100%

17

خانه بهداشت

در هر بازدید یک خانه بهداشت

50%

جدول پایش و بازدیدهای انجام یافته توسط گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1387 به پیوست می باشد.

برچسب ها : 

 بهداشت دهان و دندان