برنامه تامین یک وعده غذای گرم در روستامهد

گزارش های موجود در کشور حاکی از آن است که سوء تغذیه (به صورت کم وزنی– لاغری– کوتاه قدی) در کودکان زیر 6 سال و کمبود ریز مغذی ها به ویژه ید، آهن، کلسیم، روی، ویتامین B6,D,A در افراد جامعه بعنوان یک مشکل عمده مطرح است. کمبود ریز مغذی ها با عوارض متعدد از جمله اختلال رشد جسمی و تکامل مغزی، کاهش بهره هوشی، کاهش قدرت یادگیری، افت تحصیلی، افزایش موارد ابتلا به بیماریها و پوکی استخوان، نهایتاً  با کاهش توانمندی های ذهنی و جسمی افراد همراه است. برای بهبود وضع تغذیه کودکان باید در زمینه 4 عامل اساسی  شامل:  در آمد، دسترسی به غذا ، فرهنگ تغذیه ای و دسترسی به خدمات بهداشتی راهکارهای مختلف به طور هماهنگ به مرحله اجرا گذاشته شود. با توجه به این که شرط لازم دستیابی به توانمندی های ذهنی و جسمی کودکان، مراقبت تغذیه ای ازآنان است و مراقبت تغذیه ای در کودکان به ارتقای شاخص های رشد، دریافت غذای سالم و مغذی و ایجاد باورها و عادات صحیح غذایی در کودکی و بزرگسالی منجر می شود، بنابراین  ارتقای آگاهی، نگرش، بینش و عملکرد تغذیه ای مراقبین کودک در خانواده و مراقبین او در جامعه از عوامل اصلی تامین کننده مراقبت تغدیه ای است. همچنین کمک به بهبود تغدیه و آموزش کودکان زیر 6 سال نیازمند در مناطق محروم و روستایی امری بسیار ضروری است.

روستامهد :   منظور از روستامهد، مهدکودکهایی است که درمناطق روستایی واقع گردیده است .

هدف کلی :بهبود وضع تغذیه کودکان 3-6 ساله خانواده هاي نیازمند درمناطق محروم وروستایی

اهداف اختصاصی :

1.                   تأمین بخشی از نیازهاي تغذیه اي کودکان از طریق ارائه یک وعده غذاي گرم در روستامهدها

2.                   افزایش آگاهی کودکان درزمینه آشنایی با گروه هاي غذایی ،میان وعده هاي غذایی مناسب و ...

3.                   بررسی وضعیت رشد کودکان 6-3 سال روستامهدها براساس شاخص وزن براي سن )کم وزنی (

4.                   ارتقاء آگاهی خانواده هادرزمینه تغذیه ورشد کودك

5.                   ارتقاء آگاهی مدیران ومربیان روستامهدها درزمینه رشد وتغذیه کودك

6.                   اصلاح عادات وایجادرفتار تغذیه اي صحیح درکودکان

7.                   ترغیب خانواده ها جهت استفاده از خدمات روستامهدها

جامعه هدف :

کودکان 6 - 3 سال که در روستامهدها تحت پوشش خدمات یاددهی یادگیري قراردارند ) جهت برخورداري ازیک وعده غذاي گرم)

تبصره : درصورت وجود اعتبارکودکان مهدهاي کودك مناطق آسیب خیز وحاشیه شهر ازخدمات طرح بهره مند خواهند شد .

وظايف بخش بهداشت در اجراي طرح :

1.                   همكاري در تدوين دستورعمل اجرايي برنامه .

2.                   تعيين محتواي آموزشي در سطح ستاد و استان .

3.                   تعيين شاخص هاي تن سنجي كودكان در ابتدا ، ميان و انتهاي طرح در سطح روستا و شهرستان .

4.                   تعيين سبد غذايي كودكان در سطح ستاد ، تطابق و بومي سازي سبد غذايي با فرهنگ و عادات غذايي منطقه در سطح استان .

5.                   تقويت مراقبت هاي بهداشتي- تغذيه اي در سطح شهرستان و استان .

6.                   همكاري در نظارت ، پايش و ارزشيابي اجراي طرح در سطح ستاد ، استان و شهرستان .

7.                   همكاري در تعيين شاخص عملكردي در سطح ستاد ، استان و شهرستان

برچسب ها :