هدف کلی: ارتقا سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه

اهداف اختصاصی:

ادغام بهداشت دهان و دندان در PHC

ارتقا سطح سلامت دهان و دندان دانش آموزان دوره ابتدایی

ارتقا سطح سلامت دهان و دندان کودکان مهد کودک ها

ارتقا سطح سلامت دهان و دندان مادران باردار و شیر ده

بهبود کمی و کیفی وضعیت ارایه خدمات بهداشت دهان و دندان

افزایش آگاهی مردم در زمینه بهداشت دهان و دندان

فرآیند های گروه بهداشت دهان و دندان

1- فرآیند های آموزشی

2- فرآیندهای اجرایی

3- فرآیندهای مد یریتی

فرآیند های آموزشی

1- آموزش بهداشت دهان و دندان برای گروه های هدف.

2- آموزش و توانمند سازی شغلی دندانپزشکان و بهداشتکاران دهان و دندان .

3- آموزش سلامت دهان و دندان برای کادر بهداشتی.

4- آموزش بهداشت دهان و دندان برای دانش آموزان زیر 12 سال .

5- آموزش بهداشت دهان و دندان برای مدیران و معلمین مدارس.

6- آموزش بهداشت دهان و دندان برای مدیران و مربیان مهد کودکها.

فرایندهای اجرایی

1- معاینه دهان و دندان گروههای هدف.

2- فلورایدتراپی دانش آموزان زیر 12 سال.

3- دهانشویه سدیم فلوراید در دانش آموزان 6 تا 12 سال

4- فیشورسیلانت تراپی دانش آموزان 6 تا 12 سال.

5- ترمیم دندان 6 سالگی دانش آموزان 6 تا 12 سال.

6- حذف دندان عفونی غیرقابل نگهداری در کودکان زیر 12 سال.

7- جرم گیری مادران باردار ، شیرده و کودکان زیر 12 سال.

8- کارهای روتین واحد بهداشت دهان و دندان (خدمات دندانپزشکی).

9- آمار و اطلاعات.

10- پایش و ارزشیابی از مراکز بهداشتی درمانی (دندانپزشکان، بهداشتکاران دهان و دندان).

11- پایش و ارزشیابی از خانه های بهداشت (بهورزان).

12- پایش و ارزشیابی از مدارس، مهدکودکها و پایگاههای بهداشتی.

13- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز.

14- برآورد اعتبار مورد نیاز.

15- تهیه لیست وسایل اسقاطی.

16- توزیع تجهیزات و مواد مصرفی ارسال شده از دفتر سلامت دهان و دندان.

17- مشارکت در طرح های تحقیقاتی واحد بهداشت دهان و دندان.

تاکید بر اجرای برنامه های پیشگیری به شرح زیر:

1 - فلوراید تراپی دانش آموزان زیر 12 سال.

2 – فیشورسیلانت دانش آموزان 6 تا 12 سال.

3 – حذف دندان عفونی غیرقابل نگهداری در کودکان زیر 12 سال.

 بهداشت دهان و دندان