عملکرد گروه بهداشت دهان و دندان در سال 1386

اهداف کلی :

ارتقاي‌ سطح سلامت‌ دهان‌ و دندان‌ افراد جامعه‌ از طريق‌ افزايش‌ آگاهي‌ و بهبود كمي‌ و كيفي‌ وضعيت ‌ارائه‌ خدمات‌ اوليه‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌.

اهداف‌ اختصاصي‌ :

- ارتقاي‌ سطح‌ آگاهي‌ جامعه‌ در خصوص‌ سلامت‌ دهان‌ و دندان‌ (آموزش‌)

- پيشگيري‌ از بيماريهاي‌ دهان‌ و دندان‌

- ارتقاي‌ كمي‌ و كيفي‌ خدمات‌ دندانپزشكي‌

- پژوهش‌

مقدمه:

بهداشت دهان و دندان یکی از مولفه های توسعه یافتگی بوده و تمام کشورها برای ارتقا کمی و کیفی آن تلاش می کنند. در کشور ما نیز، از سال 1374، با هدف ارتقا سلامت دهان و دندان افراد جامعه طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در PHC به اجرا درآمد. در راستای اجرای هر چه بهتر طرح ادغام ، طرح دانش آموزی نیز در الویت برنامه های دفتر بهداشت دهان و دندان قرار گرفت . بررسی های به عمل آمده از عملکرد واحدهای بهداشت دهان و دندان ، قبل از سال 1378، نشا نگر سلیقه ای بودن کارها و نداشتن برنامه خاص از طرف دفتر سلامت دهان و دندان بوده و خدمات ارائه شده عمدتاً کشیدن دندان ، معاینه و تجویز دارو بود . در حال حاضر وبا در نظر گرفتن نیروی انسانی موجود و گروههای هدف امکان ارائه خدمات درمانی دندانپزشکی به صورت گسترده جهت حل مشکلات دندانپزشکی مردم از طریق سیستم فعلی وجود ندارد.

مشکلات موجود :

عدم پوشش مراکز بهداشتی درمانی دارای یونیت دندانپزشکی

پراکندگی مراکز بهداشتی درمانی ، تجهیزات ، پرسنل

نبود دستیاردندانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی

فرسوده و اسقاطی بودن تجهیزات ( تجهیزات موجود از سال1363 خریداری شده است )

متناسب نبودن حقوق دریافتی دندانپزشکان با سختی کار آنان و تاثیرات آن در انگیزه دندانپزشکان

مشکلات موجود منجر به موارد زیر می گردد :

نارضایتی مردم ، دندانپزشکان و مسئولین

مطلوب نبودن فرایند استفاده از منابع انسانی ، فیزیکی ، تجهیزاتی

مناسب نبودن فرایند ارائه خدمات درمانی به مردم

تحت پوشش قرار ندادن گروههای هدف

تحت پوشش قرار ندادن مراکز بهداشتی و درمانی دارای تجهیزات دندانپزشکی

از بین رفتن انگیزه کاری دندانپزشکان

صرف هزینه های کلان جهت تجهیز و راه اندازی واحد های دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی و عدم ارایه خدمات درمانی به مردم در مراکز بهداشتی و درمانی به مردم موجب نارضایتی مردم ، نیروهای شاغل و مسئولین بوده ، و مردم مناطق محروم جهت دریافت خدمات درمانی دندانپزشکی مجبور هستند به دندانپزشکان شهرها مراجعه نمایند . لذا به نظر می رسد چنا نچه بتوان دندانپزشکان وسایر نیروهای شاغل در این گروه را در درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی ذینفع نمود بسیاری از مشکلات مردم ، سیستم و دندانپزشکان حل شده و منجر به ارتقا فرایندهای بهداشت دهان و دندان در جامعه خواهد شد.

لذا جهت حل مشکلات موجود پیشنهاد می گردد:

پذیرش و تربیت نیروی انسانی رده میانی برای مناطق محروم

واگذاری مراکز بهداشتی و درمانی دارای تجهیزات دندانپزشکی

بهره مند نمودن نیروهای شاغل در واحدهای بهداشت دهان و دندان ازر درآمد حاصله

برچسب ها : 

 بهداشت دهان و دندان