استخراج وضعیت فرایندهای گروه

استخراج وضعیت فرایندهای گروه

نام فرایند

اهداف

استراتژی

نام شاخص

مقدار شاخص در اول سال

مقدار پیش بینی برای آخر سال

آموزش بهداشت دهان و دندان گروههای هدف

افزایش آگاهی گروههای هدف

آموزش / هماهنگی

نسبت روزکارکرد به جلسات آموزشی

8.5

8.5

درصد جلسات آموزشی برگزار شده

93

93.25

معاینه دهان و دندان گروههای هدف

افزایش آگاهی گروههای هدف / افزایش خدمات ارایه شده

آموزش / هماهنگی

میانگین معاینه به روزکارکرد

3.55

4

درصد معاینه انجام شده

118.25

136

حذف دندان عفونی در کودکان زیر 12 سال

کاهش تعداد دندانهای عفونی غیر قابل نگهداری

آموزش / هماهنگی /جلب همکاری بخش خصوصی

میانگین دندان عفونی حذف شده به روز کارکرد

2.61

2.70

درصد دندان عفونی حذف شده انجام شده

86.85

88

ترمیم با اولویت دندان 6 در کودکان زیر 12 سال

کاهش تعداد دندانهای پوسیده / افزایش تعداد دندانهای ترمیم شده

آموزش / هماهنگی /جلب همکاری بخش خصوصی

میانگین ترمیم به روزکارکرد

0.47

0.75

درصد ترمیم انجام شده

46.77

52

جرمگیری با اولویت مادران باردار

افزایش درصد مادران باردار دریافت کننده خدمت

آموزش / هماهنگی /جلب همکاری بخش خصوصی

میانگین جرمگیری به روزکارکرد

0.36

 

درصد جرمگیری انجام شده

36.41

 

درصد مادران باردارجرمگیری شده

11.46

15

فلوراید تراپی با ژل ، وارنیش در کودکان زیر 12 سال

کاهش تعداد دندانهای پوسیده

آموزش / هماهنگی /جلب همکاری بخش خصوصی /جلب همکاری مهدکودکها

میانگین فلورایدتراپی به روزکارکرد

0.84

1

درصد فلوراید تراپی شده انجام شده

33.53

40

دهانشویه سدیم فلوراید در کودکان زیر 12 سال

کاهش تعداد دندانهای پوسیده

آموزش / هماهنگی /جلب همکاری بخش خصوصی /جلب همکاری آموزش و پرورش

درصد توزیع دهانشویه به دانش آموزان

0

100

فیشورسیلانت تراپی با اولویت دندان 6 و دندان E

کاهش تعداد دندانهای پوسیده

آموزش / هماهنگی /جلب همکاری بخش خصوصی /جلب همکاری آموزش و پرورش

میانگین فیشورسیلانت به روزکارکرد

0.23

0.50

درصد فیشورسیلانت انجام شده

31.28

40

رادیوگرافی و پالپتومی در موارد اورژانس

کاهش تعداد دندانهای پوسیده / افزایش تعداد دندانهای ترمیم شده

آموزش / هماهنگی /جلب همکاری بخش خصوصی

میانگین پالپتومی به روزکارکرد

0.06

22.37

درصد پالپتومی انجام شده

18.66

20

برچسب ها : 

 بهداشت دهان و دندان