برنامه های آموزشی در سال 1388

 با هماهنگی آموزش مداوم مرکز بهداشت استان و بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده سه دوره آموزشی برای سال 1388 پیش بینی شده بود. که پس از انجام هماهنگی های لازم به صورت غیر حضوری و کتابخوانی طبق جدول زیر برگزار گردید.

بازآموزی دندانپزشکان و بهداشتکاران شاغل در مراکز بهداشتی درمانی در سال 1388

ردیف

موضوع

تاریخ

گروه هدف

1

اصول نسخه نویسی و دارودرمانی ( غیرحضوری- کتابخوانی)

18/08/88

دنداتپزشکان و بهداشتکاران دهان و دندان شهرستانها

2

عفونت های دندانی ( غیرحضوری- کتابخوانی)

11/09/88

دنداتپزشکان و بهداشتکاران دهان و دندان شهرستانها

3

بی حسی موضعی ( غیرحضوری- کتابخوانی)

29/09/88

دنداتپزشکان و بهداشتکاران دهان و دندان شهرستانها

جلسات آموزشی برگزار شده توسط دندانپزشکان در سال 1388

ردیف

گروه هدف

تعداد جلسات

1

آموزش مدیران و مربیان مهدکودک ها                                                                          

211

2

آموزش بهداشت دهان و دندان در خانه بهداشت و بهورزان

712

3

آموزش بهداشت دهان و دندان در مدارس (مدیران و معلمین و دانش آموزان زیر 12 سال)

678

4

آموزش بهداشت دهان و دندان برای مراجعین واحدهای بهداشت دهان و دندان ) سایرین )

397

5

جمع کل

1998

جلسات گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان با سایر گروهها (درون بخشی و برون بخشی)

ردیف

گروه هدف

تعداد جلسات

1

آموزش سلامت

2

2

بهداشت مدارس

2

3

سلامت خانواده

1

4

گسترش شبکه

4

5

آموزش و پرورش

2

6

بهزیستی

0

7

بیمه خدمات درمانی

0

8

صدا و سیما

2

9

اداره سلامت دهان و دندان

2

10

سمینار کشوری

2

برنامه های اجرایی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1388

1

شرکت در جلسات کمیته منابع و برنامه ریزی دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت و درمان

2

پیگیری طرح کارانه واحد بهداشت دهان و دندان در هییت امناء دانشگاه

3

پیگیری طرح واگذاری خدمات دندانپزشکی در مراکز فاقد نیروی انسانی

4

استاندارد سازی فرایندهای گروه و اولویت بندی خدمات مورد نیاز گروههای هدف

5

بازبینی چک لیست پایش پزشک خانواده گروه بهداشت دهان و دندان

6

بازدید از واحدهای بهداشت دهان و دندان شهرستانها و ارایه پس خوراند به شهرستانها

7

تشکیل جلسات هماهنگی با کارشناسان مسوول بهداشت دهان و دندان شهرستانها

8

توزیع  22 میلیون تومان اعتبار به شهرستانها

9

توزیع 297 بطری دهانشویه سدیم فلوراید برای شهرستانهای اسکو و میانه

10

توزیع   6345 برگ پوستر در عنوانهای مختلف (دهانشویه، مسواک، نخ دندان)            

11

توزیع  5245 برگ پمفلت مراقبت از دهان و دندان زیر 3 سال       

12

توزیع   10595 برگ جدول استفاده از دهانشویه سدیم فلوراید   

13

تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات منابع (فیزیکی، تجهیزاتی، انسانی) و تجزیه و تحلیل آن

14

بازبینی بسته های آموزشی برای گروه هدف ( قابل دسترسی از طریق سایت مرکز بهداشت استان)

15

برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی برای روسا و معاونین بهداشتی جدیدالورود

16

تهیه و تنظیم دستوالعمل اجرایی طرح کارانه و واگذاری خدمات دندانپزشکی

17

عضویت در کمیته انفورماتیک اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

18

هماهنگی با گروههای کارشناسی مرتبط (مدارس ، آموزش سلامت ،  خانواده ، بهورزی و ...)

19

هماهنگی با کارشناسان بهداشت دهان و دندان شهرستان

20

هماهنگی با بیمه خدمات درمانی ( در مورد طرح ترمیم دندان 6 دانش آموزان ابتدایی)

21

هماهنگی با سازمان بهزیستی ( طرح مهدکودکها)

22

هماهنگی با آموزش و پرورش (دهانشویه سدیم فلوراید)

23

پشتیبانی منابع و تجهیزات

24

تهیه و تنظیم فلوچارت فرایندها 

25

تهیه بسته های آموزشی مورد نیاز گروههای هدف

26

پایش و ارزشیابی برنامه های بهداشت دهان و دندان و ارایه پس خوراند

27

شرکت در سمینارهای کشوری اداره سلامت دهان و دندان

28

انجام نیاز سنجی سلامت در حوزه بهداشت دهان و دندان

 بهداشت دهان و دندان