چگونه بنشینیم؟

یکی از عوامل ایجاد کننده خستگی و درد کمر نشستن به مدت طولانی و در وضعیت نامناسب، است. در موقع نشستن چه برروی زمین و چه بر روی صندلی به نکات زیر توجه کنید:

1- به مدت طولانی یک جا ننشینید. هر 20 دقیقه یکبار بلند شوید و حداقل یک دقیقه راه بروید.

2- صاف بنشینید. به جایی تکیه کنید. عضلات شکم را منقبض کنید. انقباض عضلات شکم را در کتاب اول این مجموعه برای شما توضیح داده ایم. یک بار دیگر تاکید می کنیم که در حین انقباض عضلات شکم، نفس خود را حبس نکنید. شانه ها را به عقب ببرید و به جلو نگاه کنید.

 

 

3- برای راحتی بیشتر، یک بالش کوچک پشت کمر قرار دهید. در صورتی که دردی در ناحیه زانو یا کمر دارید، بهتر است روی زمین ننشینید و روی صندلی بنشینید.
 

                                                           وضعیت نامناسب

برای نشستن بر روی صندلی دقت کنید که :

1- پشتی صندلی باید بلندی، پهنا و فرو رفتگی مناسب داشته باشد؛ به طوری که تنه را تا حد شانه ها بگیرد.

2- ارتفاع صندلی باید در حدی باشد که هنگام نشستن ، زانوها در زاویه 90 درجه قرار بگیرند و کف پاها به راحتی روی زمین باشند.

3- بهتر است صندلی دسته داشته باشد. پهنای دسته صندلی، حداقل باید 5 سانتی متر باشد تا آرنج و ساعد به راحتی روی آن قرار گیرند. ارتفاع دسته صندلی، باید متناسب با طول بازو باشد؛ به طوری که پس از قرار دادن ساعد بر روی دسته صندلی، شانه ها بالاتر یا پایین تر از حد طبیعی خود قرار نگیرد.

4- بهتر است بخش عقبی نشیمن گاه صندلی، کمی فرو رفته باشد.
5- پشتی صندلی بهتر است کمی به عقب شیب داشته باشد.
6- بهتر است پایه صندلی چرخدار نباشد.

موارد صفحه قبل را در طول روز وقتی کارهای خود را به صورت نشسته انجام می دهید رعایت کنید. در صورت استفاده از میز، باید ارتفاع آن مناسب باشد؛ به طوری که مجبور نشوید روی میز خم شود و یا به علت بلندی میز، خود را به طرف بالا بکشید.

                               

برچسب ها :