چه کسانی بیشتر دچار پوکی استخوان می شوند؟

* افراد مسن

* زنان یائسه

* کسانی که حرکت ندارند و ورزش نمی کنند

* کسانی که ، در غذای روزانه آنها لبنیات و مواد غذایی کلسیم دار، کم است

* کسانی که سیگار می کشند

* کسانی که الکل مصرف می کنند

* زن هایی که زایمان زیاد و با فاصله کمتر از 3 سال داشته اند