چگونه بایستیم؟

 سعی کنید همیشه صاف بایستید. عضلات شکم را منقبض کنید تا شکم تورفته و گودی کمر کمتر شود. شانه ها را صاف نگه دارید. تا جایی که امکان دارد از بی حرکت ایستادن به مدت طولانی خودداری کنید. ولی اگر برای انجام کارهای روزانه، مثل اطو کردن لباس و شستن ظرف ها مجبور به ایستادن در یک جا هستید، چهار پایه ای به

اگر در خارج منزل و در جایی مجبور به ایستادن هستید که چهارپایه وجود ندارد، پاها را جابجا کنید و یا به نوبت ، هر چند لحظه روی یک پا بایستید.

 20 سانتی متر را زیر یک پا قرار دهید و پس از هر 10 دقیقه، جای پاها را عوض کنید.