برنامه گروه مدیریت فناوری داده های سلامت

 

برنامه گروه مدیریت فناوری داده های سلامت

هدف کلی :

1. ترویج بکارگیری پژوهش های کاربردی در حل مشکلات سلامت

2. ایجاد امکان دسترسی آسان به اطلاعات در تصمیم گیریهای نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی

اهداف اختصاصی :

1. تعیین مدل پژوهش کاربردی در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی

2. تعیین بسته شاخصهای مدیریتی در سطح استان

3. تعیین بسته شاخصهای مدیریتی در سطح شهرستان

4. برگزاری دوره های آموزشی مدیریت اطلاعات

استراتژی ها :

تحلیل وضعیت موجود نظام اطلاعات مراقبتهای اولیه بهداشتی : نظام آماری رسمی – نظام غیر رسمی – تحلیل – انتشار – استفاده – تولید دانش

 طراحی مدل پژوهش های کاربردی در سطح نظام ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی

 طراحی نظام اطلاعات یکپارچه مراقبتهای اولیه بهداشتی

 طراحی نظام اطلاعات مدیریت مراقبتهای اولیه بهداشتی

 طراحی بسته های آموزش مدیریت اطلاعات سلامت

تعیین شاخصهای کلیدی عملکردی فرایندهای خدمت و پشتیبانی و مدیریت

تعریف بسته های اطلاعاتی مدیران ارشد استان

 تعریف بسته های اطلاعاتی مدیران شهرستان

 سطح بندی شاخصهای عملکردی و تصمیم گیری

 تدوین بسته تهیه عملکرد در سطوح سه گانه ارائه خدمت ،شهرستان و استان

اجرای نظام الکترونیک پرونده خانوار

 اجرای نظام الکترونیک مراقبت بیماریها

 بکارگیری نمودارهای کنترل در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی

 تدوین سایت مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

 اطلاع رسانی وضعیت سلامت در جهان ، ایران و استان و شهرستان

فرایندهای کلیدی :

با توجه به رسالت تعریف شده برای این گروه فرایندهای زیر باید در سطح مرکز بهداشت استان طراحی و بکار گرفته شوند :

1- نگهداری نظامهای اطلاعاتی

2- مدیریت اطلاعات مراقبتهای اولیه بهداشتی

شاخصهای ارزشیابی عملکرد گروه :

1- میزان دسترسی به اطلاعات موردنیاز در سطوح سه گانه

2- درصد فرایندهای برخوردار از نظامهای اطلاعاتی یکپارچه