یافته ها

 

یافته ها :

265 فرم در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی وجود دارد که بیش از نصف آنها به برنامه های مبارزه با بیماریها و برنامه های سلامت محیط و حرفه تعلق دارند. بیش از سه چهارم فرمها کشوری بودند. بیش از 60 درصد فرمها از نوع فرمهای جمعبندی و خلاصه سازی بودند.بیش از 90 درصد فرمها در واحدهای ارائه خدمت و مرکز بهداشت شهرستان تکمیل می شوند. بیش از نصف فرمها به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردند. 70 درصد فرمها نرم افزار خاصی نداشته و کاملا به صورت دستی تکمیل و ارسال می گردند. 75 درصد فرمها به صورت دستی ارسال می گردند.

 

جدول 1 : توزیع فراوانی فرمهای آماری نظام اطلاعات سلامت بر اساس تعلق به برنامه های سلامت در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی استان آذربایجان شرقی در سال 1387

برنامه های سلامت

تعداد

فراوانی

درصد

آموزش سلامت

8

3.02

تغذیه و شیوه زندگی

18

6.79

سلامت خانواده

26

9.81

سلامت دانش آموزان

7

2.64

سلامت دهان و دندان

5

1.89

سلامت محیط و حرفه

80

30.19

مدیریت بیماریها

97

36.60

منابع و تسهیلات

24

9.06

جمع

265

100

جدول 2 : توزیع فراوانی فرمهای آماری نظام اطلاعات سلامت بر اساس محل طراحی فرم در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی استان آذربایجان شرقی در سال 1387

برنامه های سلامت

محل طراحی فرم

استانی

کشوری

نظام نوین آماری

آموزش سلامت

6

2

0

تغذیه و شیوه زندگی

2

16

0

سلامت خانواده

2

24

0

سلامت دانش آموزان

3

4

0

سلامت دهان و دندان

1

2

2

سلامت محیط و حرفه

8

68

4

مدیریت بیماریها

1

91

5

منابع و تسهیلات

20

4

0

جمع

فراوانی

37

209

11

درصد

16.23

79.62

4.15

جدول 3 : توزیع فراوانی فرمهای آماری نظام اطلاعات سلامت بر اساس نوع فرم در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی استان آذربایجان شرقی در سال 1387

برنامه های سلامت

نوع فرم

آمارگیری

جمع بندی

گزارش عملکردی

گزارش موردی

آموزش سلامت

0

1

2

5

تغذیه و شیوه زندگی

2

1

11

4

سلامت خانواده

0

26

0

0

سلامت دانش آموزان

0

7

0

0

سلامت دهان و دندان

0

3

0

2

سلامت محیط و حرفه

6

47

21

6

مدیریت بیماریها

0

63

4

30

منابع و تسهیلات

0

15

6

3

جمع

فراوانی

8

163

44

50

درصد

3.02

61.51

16.60

18.87

جدول 4 : توزیع فراوانی فرمهای آماری نظام اطلاعات سلامت بر اساس محل تکمیل اولیه فرم در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی استان آذربایجان شرقی در سال 1387

برنامه های سلامت

محل تکمیل اولیه فرم

واحد ارائه خدمت

شهرستان

استان

آموزش سلامت

5

3

0

تغذیه و شیوه زندگی

7

7

4

سلامت خانواده

14

10

2

سلامت دانش آموزان

6

1

0

سلامت دهان و دندان

4

1

0

سلامت محیط و حرفه

35

38

6

مدیریت بیماریها

52

44

1

منابع و تسهیلات

2

22

0

جمع

فراوانی

125

126

13

درصد

47.3

47.8

4.9

جدول 5 : توزیع فراوانی فرمهای آماری نظام اطلاعات سلامت بر اساس محل ارسال نهایی فرم در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی استان آذربایجان شرقی در سال 1387

برنامه های سلامت

محل ارسال نهایی فرم

استان

شهرستان

وزارت

آموزش سلامت

6

2.00

تغذیه و شیوه زندگی

6

4

7

سلامت خانواده

5

3

17

سلامت دانش آموزان

3

4

سلامت دهان و دندان

3

2

سلامت محیط و حرفه

23

17

30

مدیریت بیماریها

17.00

5

74

منابع و تسهیلات

21.00

3

جمع

فراوانی

84.00

29

139

درصد

31.70

10.94

52.45

جدول 6 : توزیع فراوانی فرمهای آماری نظام اطلاعات سلامت بر اساس استفاده از نرم افزار در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی استان آذربایجان شرقی در سال 1387

برنامه های سلامت

استفاده از نرم افزار

بلی

خیر

آموزش سلامت

2

5

تغذیه و شیوه زندگی

17

سلامت خانواده

12

11

سلامت دانش آموزان

2

4

سلامت دهان و دندان

2

3

سلامت محیط و حرفه

7

66

مدیریت بیماریها

37

58

منابع و تسهیلات

2

22

جمع

فراوانی

64

186

درصد

24.15

70.19

جدول 7 : توزیع فراوانی فرمهای آماری نظام اطلاعات سلامت بر اساس روش ارسال فرم به سطوح بالاتر در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی
استان آذربایجان شرقی در سال 1387

برنامه های سلامت

روش ارسال داده ها به سطوح بالاتر

دستی

ایمیل

دیسکت و سی دی

اینترنت

شبکه

آموزش سلامت

5

0

0

0

2

تغذیه و شیوه زندگی

17

0

0

0

0

سلامت خانواده

8

0

6

1

0

سلامت دانش آموزان

2

0

0

0

4

سلامت دهان و دندان

3

0

0

2

0

سلامت محیط و حرفه

62

0

3

4

0

مدیریت بیماریها

59

0

5

5

26

منابع و تسهیلات

22

0

0

2

0

جمع

فراوانی

178

0

14

14

32

درصد

74.8

0

5.9

5.9

13.4

جدول 8 : دفاتر و فرمهای پرونده خانوار در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی استان آذربایجان شرقی در سال 1387

 

 

پرونده سلامت خانوار

پرونده سلامت خانوار - بررسی دوره ای سلامت فرد - فرم مراجعات فرد به پزشک خانواده
فرم سابقه ارجاع به پزشک متخصص

دفاتر مراقبت

دفتر موجودی واکسن - دفتر مراقبت تنظیم خانواده - دفتر ممتد مراقبت کودکان
دفتر ثبت نام بیماران مراجعه کننده به خانه بهداشت - دفتر گزارش مربی
دفتر آموزش بهداشت - دفتر ثبت واکسیناسیون - دفتر داروئی خانه بهداشت

پرونده خانوار

چک لیست ایمنی منزل - فرم بازدید سالیانه خانوار - فرم فاصله گذاری بین تولدها
فرم مراقبت بارداری - فرم مراقبت پس از زایمان - فرم مراقبت ویژه
فرم غربالگری زودرس تغذیه با شیر مادر - جدول مراجعات درمانی و مراقبت ویژه