تشکر و قدردانی

 

تشكر و قدرداني :

مجريان پروژه ساماندهی فرمهای آماری در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی وظيفه خود ميدانند كه از اشخاص زير به خاطر حمايتهاي بي دريغ در انجام اين پروژه نهايت تقدير و تشكر را بعمل آورند :

دکتر احمد کوشا : معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی تبريز

دکتر سیف فرشد – دکتر محمدی – دکتر سعادتخواه – دکتر حاجی بناب – دکتر علیپور – دکتر سلیمان زاده – آقای اصل رحیمی – دکتر مردی – آقای علیزاده مدیران گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی

دکتر جهان بین و دکتر محمدزاده لامع ،کارشناسان گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان