چک لیست ارزیابی نظام نوین آماری در مرکز بهداشتی و درمانی و پایگاه بهداشتی

 

چک لیست ارزیابی نظام نوین آماری در مرکز بهداشتی و درمانی و پایگاه بهداشتی

ردیف

عنوان

بلی

خیر

1

آیا آخرین دستورالعمل جمع آوری اطلاعات در واحد موجود می باشد؟

 

 

2

آیا جلسه آموزشی نحوه تکمیل فرمهای آماری و زمان ارسال آن برای کادردر اول سال تشکیل شده است ؟

 

 

3

آیا جلسه آموزشی استخراج شاخص های بهداشتی و نحوه استفاده از آن برای کادر در اول سال تشکیل شده است ؟

 

 

4

آیا این واحد از برنامه جمع آوری آمار مطلع می باشد؟

 

 

5

آیا پس خوراند از طرف واحد آمار در طول یکسال گذشته به این واحد داده شده است ؟ ( تاریخ آخرین پس خوراند ............)

 

 

6

آیا فرم های آماری مورد نیاز در این واحد وجود دارد؟( حداقل برای سه ماه )

 

 

7

آیا اطلاعات آماری اعلام شده صحیح جمع آوری شده است ؟ ( مطابق با چک لیست پایش )

 

 

8

آیا اطلاعات آماری بموقع از این واحد ارسال گردیده است ؟ ( زمان ارسال ماه ............. تاریخ ارسال .......................)

 

 

9

آیا در طول یکسال گذشته مسئول آمار شهرستان حداقل یکبار از واحد مربوطه بازدید کرده است ؟ ( تعداد بازدید در سال گذشته ..........تاریخ آخرین بازدید مسئول آمار ..........

 

 

10

آیا مرکز جزء مراکز تعیین شده برای سرشماری می باشد ؟

 

 

11

آیا سرشماری صحیح انجام گردیده است ؟

 

 

12

آیا نمره اعلام شده در چک لیست پایش با نمره استخراجی مطابقت دارد ؟

 

 

13

آیا آخرین شاخص های بهداشتی فرمهای آماری و زیج حیاتی براساس فلوچارت مدیریت آمار استخراج شده است ؟

 

 

14

آیا نموداری از این شاخص های بهداشتی تهیه و به دیوار الصاق شده است ؟