روش کار

 

روش کار :

این مطالعه به روش توصیفی انجام گرفت. در ابتدا کمیته ساماندهی فرم های داده های سلامت در مرکز بهداشت استان تشکیل و در دو جلسه برنامه اجرایی این طرح را مشخص کرد. در گام بعدی تمام فرمهای موجود در گروههای کارشناسی در تابستان 1387 جمع آوری شده و هر فرم از نظر موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت. بررسی هر فرم توسط کارشناس مسئول نظام اطلاعات مرکز بهداشت استان و نمایندگان گروههای زیربط انجام گرفت.

1. برنامه سلامت مربوطه
2. نوع فرم از نظر محل طراحی
3. نوع فرم از نظر نوع داده های ثبت شده
4. محل تکمیل اولیه فرم
5. محل ارسال نهایی فرم
6. نوع واحد تکمیل کننده فرم
7. نرم افزار و نوع آن
8. روش ارسال فرم
9. شاخص قابل محاسبه
10. فاصله ارسال فرم
11. تعامل با سازمانهای دیگر

برای مقایسه فرمهای موجود در مرکز بهداشت استان با فرمهای موجود در واحدهای ارائه خدمت ، کلیه فرمهای گزارش عملکرد و آماری در خانه بهداشت ، مرکز بهداشتی درمانی شهری ، مرکز بهداشتی درمانی روستایی و پایگاه بهداشتی جمع آوری گردید. داده ها در نرم افزار اکسل وارد شده و مورد تحلیل قرار گرفت. نوع داده های موجود در نظام جاری اطلاعات سلامت تعیین شد و فرمها از نظر اهمیت آن در تولید شاخصهای عملکردی و سلامت اولویت بندی شدند. بعد از تعیین وضعیت موجود ، امکان حذف یا ادغام هر فرم بصورت جداگانه بررسی و پیشنهاد حذف برای تعدادی از فرم ها و یا ادغام بعضی از فرم ها در فرم های دیگر ارائه گردید . برای استفاده بیشتر از داده های جمع آوری شده و اجتناب از فعالیتهای موازی و دوباره کاری پیشنهاداتی تنظیم شده و در شورای هماهنگی مرکز بهداشت استان به تصویب رسید.

برچسب ها :