بررسی و ساماندهی فرمهای آماری نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی در استان آذربایجان شرقی خلاصه طرح

 

عنوان طرح : بررسی و ساماندهی فرمهای آماری نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی در استان آذربایجان شرقی

مجریان طرح : دکتر مصطفی فرح بخش ، اکرم ذاکری

خلاصه طرح :

زمینه و اهداف طرح : با توجه به نقش فزاينده اطلاعات در اداره بهتر سازمانها و نيز پيدايش فناوريهاي نوين اطلاعات ، امروزه از قرن 21 به عنوان جامعه اطلاعاتي ياد ميشود. نظام اطلاعات سلامت شهرستان از ترکيب فرم ها, برنامه ها وابزارهاي تحليلي استفاده مي نمايد تا داده هاي گمنام جاري را به اطلاعات مفيد مديريتي تبديل نمايد وتوسط مديران برنامه ها ومراکز مورد استفاده قرار گيرد. نیاز مبرم به داده های کاربردی و وجود فرمهای متنوع داده های سلامت ، ساماندهی فرم های آماری و عملکردی نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی را ضروری ساخته بود. این مطالعه برای شناسایی و طبقه بندی فرمهای جمع آوری داده های اجرایی در سطوح مختلف نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی استان آذربایجان شرقی اجرا شد.

روش کار : این مطالعه به روش توصیفی انجام گرفت. در ابتدا کمیته ساماندهی فرم های داده های سلامت در مرکز بهداشت استان تشکیل و در دو جلسه برنامه اجرایی این طرح را مشخص کرد. در گام بعدی تمام فرمهای موجود در گروههای کارشناسی در تابستان 1387 جمع آوری شده و هر فرم از نظر متغیرهای کلیدی اطلاعات سلامت توسط کارشناس مسئول نظام اطلاعات مرکز بهداشت استان و نمایندگان گروههای زیربط مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها : 265 فرم در نظام مراقتهای اولیه بهداشتی وجود دارد که بیش از نصف آنها به برنامه های مبارزه با بیماریها و برنامه های سلامت محیط و حرفه تعلق دارند. بیش از سه چهارم فرمها کشوری بودند. بیش از 60 درصد فرمها از نوع فرمهای جمعبندی و خلاصه سازی بودند.بیش از 90 درصد فرمها در واحدهای ارائه خدمت و مرکز بهداشت شهرستان تکمیل می شوند. بیش از نصف فرمها به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردند. 70 درصد فرمها نرم افزار خاصی نداشته و کاملا به صورت دستی تکمیل و ارسال می گردند. 75 درصد فرمها به صورت دستی ارسال می گردند.

بحث و نتيجه گيري : نظام اطلاعات سلامت از ثبت داده ها آغاز شده و تا مرحله بكارگيري اطلاعات در ارتقاي عملكرد سازمانها و نيز طراحي فرايندها و مداخلات درماني جديد ادامه مي يابد. برای ایجاد یکپارچگی در فرمهای آماری و دفاتر ثبت داده های خدمات ارائه شده تشکیل کمیته بررسی نیازهای اطلاعاتی مراقبتهای اولیه بهداشتی در مرکز بهداشت استان پیشنهاد می گردد.

واژه های کلیدی : فرمهای آماری ، مراقبتهای اولیه بهداشتی ، آذربایجان شرقی ، ساماندهی