راهنمای تکمیل چک لیست پایش مراکز و خانه های بهداشت

 

راهنمای تکمیل چک لیست پایش مراکز و خانه های بهداشت

1- جمعیت و تعداد خانوار سرشماری اول سال فعلی و تعداد مهاجرت پذیری و مهاجرت دهی همراه با تعداد تولد و مرگ و همچنین کل جمعیت سال قبل از فرمهای مربوطه استخراج و در قسمتهای نقطه چین شده سوال یک نوشته میشود.

2- انجام سرشماری در منطقه مورد نظر مقابل بلی یاخیرسوال 2 علامت گذاری میشود.

3- با توجه به اطلاعات ثبت شده در سوال یک جمعیت استخراجی بررسی و صحت آن مشخص میگردد.

4- درصورت تکمیل شدن فرم بازدید سالیانه حین انجام سرشماری مورد بلی و در غیر اینصورت خیر علامت زده میشود.

5- برای اطمینان از ثبت کلیه خانوارهای تحت پوشش در فرمهای استخراج سرشماری در مناطقی که سرشماری انجام گردیده 5 مورد را بصورت تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات مربوطه را در جدول سوال 5 ثبت میکنیم و درنهایت در ستونهای انتهای جدول جمع تعداد موارد ثبت شده و نشده را مشخص میکنیم.

6- در جواب سوال 6 با بازدید از خانوارهای انتخاب شده ( که به روش تصادفی سیستماتیک یعنی تعداد خانوار ثبت شده تقسیم بر (10تعداد خانوارهای مورد بررسی) شده و اولین خانوار را نیز بصورت تصادفی ساده از رقم بدست آمده انتخاب میکنیم و سپس آنرا تا بدست آمدن شماره خانوار آخر انتخابی جمع میزنیم .

مثال: اگر تعداد خانوار 1208 باشد آنرا تقسیم بر 10 نموده عدد 8/120 را که فاصله خانوارهای ما میباشد بدست می آوریم . سپس اولین شماره خانوار انتخابی را بصورت تصادفی ساده مانند ( انتخاب از رقمهای سمت راست شماره سریال اسکناس) از اعداد زیر 8/120 مانند عدد 113 انتخاب و با عدد 121 که گرد شده عدد 8/120 میباشد اضافه نموده و این عمل را تا بدست آمدن آخرین شماره خانوار انتخابی ادامه میدهیم. و درنهایت به سوالهای مطرح شده در جدول با علامت در ستونهای ص (مخفف صحیح) و غ (مخفف غلط) جواب میدهیم.

7- در سوال 7 صحت فرمهای آماری در زمانهای مختلف مد نظر میباشد بنابرین هر قدر تنوع ماهها و داده های انتخابی در کلیه فرمهای مورد بررسی بیشتر باشد نتیجه مطلوبتر خواهد بود . به این ترتیب که در فرم مورد بررسی یکی از داده ها را در یکی از ماههای سال انتخاب و مرد ثبت شده در فرم را با تعداد موارد ثبت شده در دفاتر مربوطه بررسی و تعداد را در ردیفها یا ستونهای مربوطه ثبت می کنیم و در نهایت در قسمت پایین جدول تعداد انطباق و عدم انطباق را ثبت میکنیم.

8- از وجود فرمهای آماری در واحد مربوطه مطلع شده و به سوال 8پاسخ می دهیم.

9- از نحوه بایگانی آمارهای ارسالی اطلاع حاصل نموده و سوال 9 راعلامت می زنیم.

10- از استخراج شاخصهای آماری و همچنین تحلیل آنها مطلع شده و به سوالهای 10 و 11 پاسخ می دهیم.

11- زمان آخرین بازدید مسئول آمار از واحد مربوطه ثبت شده و دریافت تحلیل اطلاعات آماری از شبکه و همچنین پسخوراند آمارهای ارسالی را جویا می شویم و به سوالات 12 و 13 و 14 جواب می دهیم.

12- زمان ارسال آمارهای ماهیانه از واحد مربوطه و همچنین زمان دریافت آنها را از شبکه در پنج ماه اخیر در جدول مربوطه به سوال 15 نوشته و تعداد ارسالها در زمان مناسب و نامناسب را در نقطه چینهای مربوطه مینویسیم.

13- از بین پرونده های مراقبت شده ده پرونده را به ترتیب ذکر شده در سوال 16 انتخاب و از طریق مراجعه به در منازل میزان صحت اطلاعات موجود در دفاتر را بررسی نموده و در جدول مربوطه تاریخ مراجعه در کارت همراه فرد در منزل و تاریخ نوشته شده در دفتر مراقبت نوشته میشود و در قسمت پایین جدول نیز تعداد انطباق و عدم انطباق آنها در قسمتهای نقطه چین ثبت میشود.

14- در نهایت اطلاعات ثبت شده در زیج حیاتی با دفاتر و جداول مربوطه بررسی و تطابق و عدم تطابق آنها در جدول سوال 17 علامت زده و تعداد را در قسمتهای نقطه چین ثبت می کنیم .