منابع مورد استفاده

 

منابع مورد استفاده :

1. Haux R.Health care in the information society: what should be the role of medical informatics?. Methods Inf Med 2002;41(1):31-35.

2.Theo L, Rainer S, Claude B: 2000. Designing and implementation of health information systems. World health Organization, Geneva;

3.World Health Organization, Health Information System in Support of Health System Performance Assessment. Regional Office for South-East Asia.2001.

4.De Kadt E. Making health policy management intersectoral: issues of information analysis and use in less developed countries . Soc Sci Med. 1989;29(4):503-14

5. آرتور هيوود ، جان رود . استفاده از اطلاعات جهت اقدام : راهنمايي جهت كاركنان بهداشتي در سطح مركز بهداشت : ترجمه محمد زارع ، فرحناز زهراوي. انتشارات سيميندخت . چاپ اول . 1385

6. The EQUITY Project .Strengthening equitable access to quality health services for all South Africans . United States Agency for International Development Management Sciences for Health South Africa .