رسالت

 

رسالت گروه مدیریت پژوهش ، اطلاعات و فناوری سلامت

با توجه به نیاز مدیران و سیاستگزاران عرصه سلامت به اطلاعات درست و بموقع،گروه مدیریت و فناوری اطلاعات با اجرای تمهیدات مناسب ، اطلاعات درست و به روز را در سطوح مختلف تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار داده و آنها را در زمینه تحلیل و بکارگیری داده ها توانمند خواهد نمود. این گروه در راستای دستیابی به هدف خود اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

1. پیاده سازی نظام اطلاعات یکپارچه مراقبتهای اولیه بهداشتی

2. توانمند سازی مدیران و کارشناسان در عرصه نظام سلامت

3. بکارگیریهای فناوریهای نوین اطلاعات در مدیریت اطلاعات سلامت

برچسب ها : 

 مدیریت فناوری داده های سلامت