سیاستهای جدید جمعیتی

نام سند سیاست های جدید جمعیتی
نگارش اداره باروری سالم
تاریخ صدور 1393
نام کامل فایل ابلاغ سیاست های جدید جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری
شرح سند برنامه های جدید جمعیتی
نویسنده / مترجم اداره سلامت باروری، دفتر سلامت جمعیت، خانواده ومدارس وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
 


 

 

 سلامت جمعیت و خانواده